楞严经讲解网
楞严经讲解网
华严经全文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》79

导读:尔时,善财童子恭敬右绕弥勒菩萨摩诃萨已,而白之言:唯愿大圣开楼阁门,令我得入!...

《大方广佛华严经注音》79

ěr shí shàn cái tïng zǐ gōngjìng yîu rào mí lâ pú sà mï hē sà yǐ ãr bï zhī yán wãi yuàn dà shâng

尔时,善财童子恭敬右绕弥勒菩萨摩诃萨已,而白之言:唯愿大圣

kāi lïu gã mãn lìng wǒ dã rù

开楼阁门,令我得入!

shí mí lâ pú sà qián yì lïu gã tán zhǐ chū shēng qí mãn jí kāi mìngshàn cái rù shàn cái xīn

时,弥勒菩萨前诣楼阁,弹指出声,其门即开,命善财入。善财心

xǐ rù yǐ hái bì jiàn qí lïu gã guǎng bï wú liàng tïng yú xū kōng ā sēng qí bǎo yǐ wãi qí dì

喜,入已,还闭。见其楼阁广博无量,同于虚空,阿僧祇宝以为其地。

ā sēng qí gōngdiàn ā sēng qí mãn tà ā sēng qí chuāng yǒu ā sēng qí jiē bì ā sēng qí lán shǔn ā

阿僧祇宫殿、阿僧祇门闼、阿僧祇 窗 牖、阿僧祇阶陛、阿僧祇栏楯、阿

sēng qí dào lù jiē qī bǎo chãng ā sēng qí fān ā sēng qí chuáng ā sēng qí gài zhōu huí jiàn liâ ā

僧祇道路,皆七宝成。阿僧祇幡、阿僧祇 幢 、阿僧祇盖,周回间列,阿

sēng qí zhîng bǎo yīng luî ā sēng qí zhēn zhū yīng luî ā sēng qí chì zhēn zhū yīng luî ā sēng qí shī zǐ zhū yīng

僧祇众宝璎珞、阿僧祇真珠璎珞、阿僧祇赤真珠璎珞、阿僧祇师子珠璎

luî chù chù chuí xià ā sēng qí bàn yuâ ā sēng qí zēng dài ā sēng qí bǎo wǎng yǐ wãi yán shì ā sēng

珞,处处垂下。阿僧祇半月、阿僧祇缯带、阿僧祇宝网,以为严饰。阿僧

qí bǎo duï fēngdîngchãng yīn sàn ā sēng qí tiān zhū zá huā xuán ā sēng qí tiān bǎo mán dài yán ā sēng qí zhîng

祇宝铎风动成音,散阿僧祇天诸杂华,悬阿僧祇天宝鬘带,严阿僧祇众

bǎo xiāng lú yǔ ā sēng qí xì mî jīn xiâ xuán ā sēng qí bǎo jìng rán ā sēng qí bǎo dēng bù ā sēng qí

宝香炉,雨阿僧祇细末金屑,悬阿僧祇宝镜,燃阿僧祇宝灯,布阿僧祇

bǎo yī liâ ā sēng qí bǎo zhàng shâ ā sēng qí bǎo zuî ā sēng qí bǎo zēng yǐ fū zuî shàng ā sēng qí yán

宝衣,列阿僧祇宝帐,设阿僧祇宝座,阿僧祇宝缯以敷座上。阿僧祇阎

fú tán jīn tïng nǚ xiàng ā sēng qí zá bǎo zhū xíngxiàng ā sēng qí miào bǎo pú sà xiàng chù chù chōngbiàn ā

浮檀金童女像、阿僧祇杂宝诸形像、阿僧祇妙宝菩萨像,处处充遍。阿

sēng qí zhîngniǎo chū hâ yǎ yīn ā sēng qí bǎo yōu bō luï huā ā sēng qí bǎo bō tïu mï huā ā sēng qí bǎo

僧祇众鸟出和雅音,阿僧祇宝优钵罗华、阿僧祇宝波头摩华、阿僧祇宝

jū wù tïu huā ā sēng qí bǎo fēn tuï lì huā yǐ wãi zhuāng yán ā sēng qí bǎo shù cì dì háng liâ ā sēng

拘物头华、阿僧祇宝芬陀利华,以为 庄 严。阿僧祇宝树次第行列,阿僧

qí mï ní bǎo fàng dà guāngmíng rú shì děng wú liàng ā sēng qí zhū zhuāng yán jù yǐ wãi zhuāng yán yîu jiàn qí

祇摩尼宝放大光明,如是等无量阿僧祇诸 庄 严具,以为 庄 严。又见其

zhōng yǒu wú liàng bǎi qiān zhū miào lïu gã yī yī yán shì xī rú shàngshuō guǎng bï yán lì jiē tïng xū kōng

中,有无量百千诸妙楼阁,一一严饰,悉如上说;广博严丽,皆同虚空,

bù xiāngzhàng ài yì wú zá luàn shàn cái tïng zǐ yú yī chù zhōng jiàn yí qiâ chù yí qiâ zhū chù xī rú

不相 障碍,亦无杂乱。善财童子于一处中,见一切处,一切诸处,悉如

shì jiàn

是见。

ěr shí shàn cái tïng zǐ jiàn pí lú zhē nà zhuāng yán zàng lïu gã rú shì zhǒngzhǒng bù kě sī yì zì zài jìng

尔时,善财童子见毗卢遮那 庄 严藏楼阁如是种 种不可思议自在境

jiâ shēng dà huān xǐ yǒng yuâ wú liàng shēn xīn rïu ruǎn lí yí qiâ xiǎng chú yí qiâ zhàng miâ yí qiâ huî

界,生大欢喜,踊跃无量,身心柔软,离一切想,除一切障,灭一切惑,

suǒ jiàn bù wàng suǒ wãn nãng yì suǒ sī bù luàn rù yú wú ài xiâ tuō zhī mãn pǔ yùn qí xīn pǔ jiàn yí

所见不忘,所闻能忆,所思不乱,入于无碍解脱之门。普运其心,普见一

qiâ pǔ shēnjìng lǐ cái shǐ qǐ shǒu yǐ mí lâ pú sà wēi shãn zhī l ì z ì jiàn q í shēn biàn zài yí qiâ zhū

切,普申敬礼,才始稽首,以弥勒菩萨威神之力,自见其身,遍在一切诸

lïu gã zhōng jù jiànzhǒngzhǒng bù kě sī yì zì zài jìng jiâ s u ǒ wâi huî jiàn mí lâ pú sà chū fā wú shàng pú

楼阁中,具见种 种不可思议自在境界。所谓:或见弥勒菩萨初发无上菩

tí xīn shí rú shì míng zì rú shì zhǒng zú rú shì shàn yǒu zhī suǒ kāi wù lìng qí zhîng zhí rú shì shàn gēn

提心时,如是名字、如是种族、如是善友之所开悟,令其种植如是善根、

zhù rú shì shîu zài rú shì jiã zhí rú shì fï chǔ yú rú shì zhuāng yán chà tǔ xiū rú shì hân fā rú

住如是寿、在如是劫、值如是佛、处于如是 庄 严刹土、修如是行、发如

shì yuàn bǐ zhū rú lái rú shì zhîng huì rú shì shîumìng jīng ěr xǔ shí qīn jìn gîngyǎng xī jiē míngjiàn

是愿;彼诸如来如是众会、如是寿命,经尔许时,亲近供养。悉皆明见。

huî jiàn mí lâ zuì chū zhâng dã cí xīn sān mâi cïng shì yǐ lái hào wãi cí shì huî jiàn mí lâ xiū zhū miào hân

或见弥勒最初证得慈心三昧,从是已来,号为慈氏;或见弥勒修诸妙行,

chãng mǎn yí qiâ zhū bō luï mì huî jiàn dã rěn huî jiàn zhù dì huî jiànchãng jiù qīngjìng guï tǔ huî jiàn hù

成满一切诸波罗蜜;或见得忍,或见住地,或见成就清净国土,或见护

chí rú lái zhângjiào wãi dà fǎ shī dã wú shēng rěn mǒu shí mǒu chù mǒu rú lái suǒ shîu yú wú shàng

持如来正教,为大法师,得无生忍,某时、某处、某如来所,受于无上

pú tí zhī jì huî jiàn mí lâ wãi zhuǎn lún wáng quàn zhū zhîngshēng zhù shí shàn dào huî wãi hù shì ráo yì zhîng

菩提之记。或见弥勒为转轮王,劝诸众 生住十善道;或为护世饶益众

shēng huî wãi shì tiān hē zã wǔ yù huî wãi yàn mï tiānwáng zàn bù fàng yì huî wãi dōu shuàitiānwáng

生;或为释天,诃责五欲;或为焰摩天王,赞不放逸;或为兜率天王,

chēng tàn yì shēng pú sà gōng dã huî wãi huà lâ tiānwáng wãi zhū tiānzhîng xiàn zhū pú sà biàn huà zhuāng yán

称叹一生菩萨功德;或为化乐天王,为诸天众,现诸菩萨变化 庄 严;

huî wãi tā huà zì zài tiānwáng wãi zhū tiānzhîng yǎn shuō yí qiâ zhū fï zhī fǎ huî zuî mï wáng shuō yí qiâ

或为他化自在天王,为诸天众,演说一切诸佛之法;或作魔王,说一切

fǎ jiē xī wú cháng huî wãi fàn wáng shuō zhū chándìng wú liàng xǐ lâ huî wãi ā xiū luï wáng rù dà zhì hǎi

法皆悉无常;或为梵王,说诸禅定无量喜乐;或为阿修罗王,入大智海,

liǎo fǎ rú huàn wãi qí zhîng huì cháng yǎn shuō fǎ duàn chú yí qiâ jiāo màn zuì ào huî fù jiàn qí chù yán luï jiâ

了法如幻,为其众会常演说法,断除一切憍慢醉傲。或复见其处阎罗界,

fàng dà guāngmíng jiù dì yù kǔ huî jiàn zài yú â guǐ zhī chù shī zhū yǐn shí jì bǐ jī kě huî jiàn

放大光明,救地狱苦;或见在于饿鬼之处,施诸饮食,济彼饥渴;或见

zài yú chù shēng zhī dào zhǒngzhǒngfāngbiàn tiáo fú zhîngshēng huî fù jiàn wâi hù shì tiānwángzhîng huì shuō fǎ

在于畜生之道,种 种方便,调伏众 生。或复见为护世天王众会说法,

huî fù jiàn wâi dāo lì tiānwángzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wâi yàn mï tiānwángzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wâi dōu

或复见为忉利天王众会说法,或复见为焰摩天王众会说法,或复见为兜

shuàitiānwángzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wâi huà lâ tiānwángzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wâi tā huà zì zài tiānwáng

率天王众会说法,或复见为化乐天王众会说法,或复见为他化自在天王

zhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wâi dà fàn wángzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wâi lïngwángzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn

众会说法,或复见为大梵王众会说法,或复见为龙王众会说法,或复见

wâi yâ chā luï chà wángzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wâi qián tà pï jǐn nà luï wángzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn

为夜叉罗刹王众会说法,或复见为乾闼婆、紧那罗王众会说法,或复见

wâi ā xiū luï tuï nà pï wángzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wâi jiā lïu luï mï hïu luï qiã wángzhîng huì shuō fǎ

为阿修罗、陀那婆王众会说法,或复见为迦楼罗、摩睺罗伽王众会说法,

huî fù jiàn wâi qí yú yí qiâ rãn fēi rãn děngzhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wãi shēng wãn zhîng huì shuō fǎ huî fù

或复见为其余一切人、非人等众会说法,或复见为声闻众会说法,或复

jiàn wãi yuán juã zhîng huì shuō fǎ huî fù jiàn wãi chū fā xīn nǎi zhì yì shēng suǒ xì yǐ guàndǐng zhě zhū pú sà

见为缘觉众会说法,或复见为初发心,乃至一生所系已灌顶者,诸菩萨

zhîng ãr yǎn shuō fǎ huî jiàn zàn shuō chū dì nǎi zhì shí dì suǒ yǒu gōng dã huî jiàn zàn shuō mǎn zú yí qiâ zhū

众而演说法。或见赞说初地,乃至十地所有功德。或见赞说满足一切诸

bō luï mì huî jiàn zàn shuō rù zhū rěn mãn huî jiàn zàn shuō zhū dà sān mâi mãn huî jiàn zàn shuōshânshēn xiâ tuō mãn

波罗蜜,或见赞说入诸忍门,或见赞说诸大三昧门,或见赞说甚深解脱门,

huî jiàn zàn shuō zhū chán sān mâi shãntōngjìng jiâ huî jiàn zàn shuō zhū pú sà hân huî jiàn zàn shuō zhū dà shì yuàn huî

或见赞说诸禅三昧神通境界,或见赞说诸菩萨行,或见赞说诸大誓愿,或

jiàn yǔ zhū tïngxíng pú sà zàn shuō shì jiān zī shēnggōngqiǎo zhǒngzhǒngfāngbiàn lì zhîngshēng shì huî jiàn yǔ zhū yì

见与诸同行菩萨赞说世间资生工巧,种 种方便利众 生事;或见与诸一

shēng pú sà zàn shuō yí qiâ fï guàndǐng mãn huî jiàn mí lâ yú bǎi qiānnián jīngxíng dú sîng shū xiě jīngjuàn

生菩萨,赞说一切佛灌顶门。或见弥勒于百千年,经行读诵、书写经卷,

qín qiú guān chá wãi zhîngshuō fǎ huî rù zhū chán sì wú liàng xīn huî rù biàn chù jí zhū xiâ tuō huî rù sān

勤求观察,为众说法,或入诸禅四无量心,或入遍处及诸解脱,或入三

mâi yǐ fāngbiàn lì xiàn zhū shãnbiàn huî jiàn zhū pú sà rù biàn huà sān mâi gâ yú qí shēn yī yī máo kǒng chū

昧,以方便力现诸神变。或见诸菩萨入变化三昧,各于其身一一毛孔,出

yú yī qiē biàn huà shēn yún huî jiàn chū tiānzhîngshēn yún huî jiàn chū lïngzhîngshēn yún huî jiàn chū yâ chā qián

于一切变化身云。或见出天众身云,或见出龙众身云,或见出夜叉、乾

tà pï jǐn nà luï ā xiū luï jiā lïu luï mï hïu luï qiã shì fàn hù shì zhuǎn lún shângwáng xiǎo

闼婆、紧那罗、阿修罗、迦楼罗、摩睺罗伽、释梵护世、转轮圣王、小

wáng wáng zǐ dà chãn guān shǔ zhǎng zhě jū shì shēn yún huî jiàn chū shēng wãn yuán juã jí zhū pú sà

王、王子、大臣、官属、长者、居士身云,或见出声闻、缘觉及诸菩萨

rú lái shēn yún huî jiànc h ū y í q i âzhîngshēngshēny ú n huî jiàn chū miào yīn zàn zhū pú sà zhǒngzhǒng fǎ mãn suǒ

如来身云,或见出一切众 生身云。或见出妙音,赞诸菩萨种 种法门。所

wâi zàn shuō pú tí xīn gōng dã mãn zàn shuō tán bō luï mì nǎi zhì zhì bō luï mì gōng dã mãn zàn shuō zhū shâ

谓:赞说菩提心功德门,赞说檀波罗蜜乃至智波罗蜜功德门,赞说诸摄、

zhū chán zhū wú liàng xīn jí zhū sān mâi sān mï bō dǐ zhū tōng zhū míng zǒng chí biàn cái zhū

诸禅、诸无量心,及诸三昧、三摩钵底、诸通、诸明、总持、辩才、诸

dì zhū zhì zhǐ guān xiâ tuō zhū yuán zhū yī zhū shuō fǎ mãn zàn shuōniàn chù zhâng qín shãn zú

谛、诸智、止观、解脱、诸缘、诸依、诸说法门,赞说念处正勤、神足

gēn lì qī pú tí fân bā shâng dào fân zhū shēng wãn châng zhū dú juã châng zhū pú sà châng zhū dì

根力、七菩提分、八圣道分、诸声闻乘、诸独觉乘、诸菩萨乘、诸地、

zhū rěn zhū hân zhū yuàn rú shì děng yí qiâ zhū gōng dã mãn huî fù yú zhōng jiàn zhū rú lái dà zhîng wãi

诸忍、诸行、诸愿,如是等一切诸功德门。或复于中,见诸如来大众围

rào yì jiàn qí fï shēng chù zhǒngxìng shēnxíng shîumìng chà jiã míng hào shuō fǎ lì yì jiào zhù

绕,亦见其佛生处、种姓、身形、寿命、刹劫、名号、说法利益、教住

jiǔ j ì n n ǎ i z h ì s u ǒ y ǒ u d à ochǎngzhîngh u ì zhǒngzhǒng b ù tong x ī j i ēmíngjiàn yîu fù yú bǐ zhuāng yán zàng nâi

久近,乃至所有道场 众会,种 种不同,悉皆明见。又复于彼 庄 严藏内

zhū lïu gã zhōng jiàn yī lïu gã gāo guǎng yán shì zuì shàng wú bǐ yú zhōng xī jiàn sān qiān shì jiâ bǎi yì sì

诸楼阁中,见一楼阁,高广严饰,最上无比;于中悉见三千世界百亿四

tiān xià bǎi yì dōu shuài tuï tiān yī yī jiē yǒu mí lâ pú sà jiàngshãn dàn shēng shì fàn tiānwáng pěng chí dǐng

天下、百亿兜率陀天,一一皆有弥勒菩萨降神诞生,释梵天王,捧持顶

dài yïu xíng qī bù guān chá shí fāng dà shī zǐ hǒu xiàn wãi tïng zǐ jū chù gōngdiàn yïu xì yuányuàn

戴,游行七步,观察十方,大师子吼,现为童子,居处宫殿,游戏园苑,

wãi yī qiē zhì chū jiā kǔ hân shì shîu rǔ mí wǎng yì dào chǎng xiáng fú zhū mï chãngděngzhâng juã guān

为一切智,出家苦行,示受乳糜,往诣道场,降伏诸魔,成等正觉,观

pú tí shù fàn wángquànqǐng zhuǎnzhâng fǎ lún shēngtiāngōngdiàn ãr yǎn shuō fǎ jiã shù shîuliàng zhîng huì

菩提树,梵王劝请,转 正法轮,升天宫殿而演说法,劫数寿量,众会

zhuāng yán suǒ jìng guï tǔ suǒ xiū xíngyuàn jiào huà chãng shú zhîngshēngfāngbiàn fēn bù shâ lì zhù chí jiào

庄 严,所净国土,所修行愿,教化成熟众 生方便,分布舍利,住持教

fǎ jiē xī bù tïng

法,皆悉不同。

ěr shí shàn cái zì jiàn qí shēn zài bǐ yí qiâ zhū rú lái suǒ yì jiàn yú bǐ yí qiâ zhîng huì yí

尔时,善财自见其身,在彼一切诸如来所,亦见于彼一切众会、一

qiâ fï shì yì chí bù wàng tōng dá wú ài fù wãn yí qiâ zhū lïu gã nâi bǎo wǎnglíng duï jí zhū yuâ qì

切佛事,忆持不忘,通达无碍。复闻一切诸楼阁内,宝网铃铎及诸乐器,

jiē xī yǎn chàng bù kě sī yì wēi miào fǎ yīn shuōzhǒngzhǒng fǎ suǒ wâi huî shuō pú sà fā pú tí xīn huî

皆悉演畅不可思议微妙法音,说种 种法。所谓:或说菩萨发菩提心,或

shuō xiū xíng bō luï mì hân huî shuō zhū yuàn huî shuō zhū dì huî shuōgōngjìnggîngyǎng rú lái huî shuōzhuāng yán

说修行波罗蜜行,或说诸愿,或说诸地,或说恭敬供养如来,或说 庄 严

zhū fï guï tǔ huî shuō zhū fï shuō fǎ chā biã rú shàng suǒ shuō yí qiâ fï fǎ xī wãn qí yīn fū chàngbiàn

诸佛国土,或说诸佛说法差别,如上所说一切佛法,悉闻其音,敷畅辨

liǎo yîu wãn mǒu chù yǒu mǒu pú sà wãn mǒu fǎ mãn mǒu shàn zhī shí zhī suǒ quàn dǎo fā pú tí xīn yú mǒu

了。又闻某处有某菩萨,闻某法门,某善知识之所劝导,发菩提心,于某

jiã mǒu chà mǒu rú lái suǒ mǒu dà zhîngzhōng wãn yú mǒu fï rú shì gōng dã fā rú shì xīn qǐ rú

劫、某刹、某如来所、某大众 中,闻于某佛如是功德,发如是心,起如

shì yuàn zhîng yú rú shì guǎng dà shàn gēn jīng ruî gān jiã xiū pú sà hân yú ěr xǔ shí dāngchãngzhâng juã

是愿,种于如是广大善根,经若干劫,修菩萨行,于尔许时,当成 正觉,

rú shì míng hào rú shì shîuliàng rú shì guï tǔ jù zú zhuāng yán mǎn rú shì yuàn huà rú shì zhîng rú

如是名号,如是寿量,如是国土,具足 庄 严,满如是愿,化如是众,如

shì shēng wãn pú sà zhîng huì bō niâ pán hîu zhâng fǎ zhù shì jīng ěr xǔ jiã lì yì rú shì wú liàngzhîng

是声闻菩萨众会,般涅槃后,正法住世,经尔许劫,利益如是无量 众

shēng huî wãn mǒu chù yǒu mǒu pú sà bù shī chí jiâ rěn rǔ jīng jìn chándìng zhì huì xiū xí rú shì zhū

生。或闻某处有某菩萨,布施持戒、忍辱精进、禅定智慧,修习如是诸

bō luï mì huî wãn mǒu chù yǒu mǒu pú sà wâi qiú fǎ gù qì shě wáng wâi jí zhū zhēn bǎo qī zi juàn shǔ

波罗蜜。或闻某处有某菩萨,为求法故,弃舍王位及诸珍宝、妻子、眷属、

shǒu zú tïu mù yí qiâ shēn fân jiē wú suǒ lìn huî wãn mǒu chù yǒu mǒu pú sà shǒu hù rú lái suǒ shuōzhâng

手足、头目,一切身分,皆无所吝。或闻某处有某菩萨,守护如来所说正

fǎ wãi dà fǎ shī guǎngxíng fǎ shī jiàn fǎ chuáng chuī fǎ luï jī fǎ gǔ yǔ fǎ yǔ zào fï tǎ

法,为大法师,广行法施,建法 幢 ,吹法螺,击法鼓,雨法雨,造佛塔

miào zuî fï xíngxiàng shī zhū zhîngshēng yí qiâ yuâ jù huî wãn mǒu chù yǒu mǒu rú lái yú mǒu jiã zhōng

庙,作佛形像,施诸众 生一切乐具。或闻某处,有某如来,于某劫中,

chãngděngzhâng juã rú shì guï tǔ rú shì zhîng huì rú shì shîumìng shuō rú shì fǎ mǎn rú shì yuàn jiào

成等正觉,如是国土,如是众会,如是寿命,说如是法,满如是愿,教

huà rú shì wú liàngzhîngshēng

化如是无量 众 生。

shàn cái tïng zǐ wãn rú shì děng bù kě sī yì wēi miào fǎ yīn shēn xīn huān xǐ rïu ruǎn yuâ zã jí dã wú

善财童子闻如是等不可思议微妙法音,身心欢喜,柔软悦泽,即得无

liàng zhū zǒng chí mãn zhū biàn cái mãn zhū chán zhū rěn zhū yuàn zhū dù zhū tōng zhū míng jí zhū

量诸总持门,诸辩才门,诸禅、诸忍、诸愿、诸度、诸通、诸明,及诸

xiâ tuō zhū sān mâi mãn yîu jiàn yí qiâ zhū bǎo jìngzhōngzhǒngzhǒngxíngxiàng suǒ wâi huî jiàn zhū fï zhîng huì

解脱、诸三昧门。又见一切诸宝镜中 种 种形像,所谓:或见诸佛众会

dào chǎng huî jiàn pú sà zhîng huì dào chǎng huî jiànshēng wãn zhîng huì dào chǎng huî jiànyuán juã zhîng huì dào chǎng

道场,或见菩萨众会道场,或见声闻众会道场,或见缘觉众会道场,

huî jiànjìng shì jiâ huî jiàn bù jìng shì jiâ huî jiànjìng bù jìng shì jiâ huî jiàn bù jìngjìng shì jiâ huî jiàn yǒu

或见净世界,或见不净世界,或见净不净世界,或见不净净世界,或见有

fï shì jiâ huî jiàn wú fï shì jiâ huî jiànxiǎo shì jiâ huî jiànzhōng shì jiâ huî jiàn dà shì jiâ huî jiàn

佛世界,或见无佛世界,或见小世界,或见中世界,或见大世界,或见

yīn tuï luï wǎng shì jiâ huî jiàn fù shì jiâ huî jiànyǎng shì jiâ huî jiànpíng tǎn shì jiâ huî jiàn dì yù chù

因陀罗网世界,或见覆世界,或见仰世界,或见平坦世界,或见地狱、畜

shēng â guǐ suǒ zhù shì jiâ huî jiàntiān rãn chōng mǎn shì jiâ yú rú shì děng zhū shì jiâ zhōng jiàn yǒu wú shù

生、饿鬼所住世界,或见天人充满世界。于如是等诸世界中,见有无数

dà pú sà zhîng huî xíng huî zuî zuî zhū shì yâ huî qǐ dà bēi lián mǐn zhîngshēng huî zào zhū lùn lì yì

大菩萨众,或行、或坐,作诸事业,或起大悲怜愍众 生,或造诸论利益

shì jiān huî shîu huî chí huî shū huî sîng huî wân huî dá sān shí chàn huǐ huí xiàng fā yuàn

世间,或受、或持、或书、或诵、或问、或答,三时忏悔,回向发愿。

yîu jiàn yí qiâ zhū bǎo zhù zhōng fàng mï ní wáng dà guāngmíngwǎng huî qīng huî huáng huî chì huî bái huî

又见一切诸宝柱中,放摩尼王大光明网,或青、或黄、或赤、或白、或

bō lí sâ huî shuǐjīng sâ huî dì qīng sâ huî hïng ní sâ huî yán fú tán jīn sâ huî zuî yí qiâ zhū guāng

玻璃色、或水精色、或帝青色、或虹霓色、或阎浮檀金色,或作一切诸光

míng sâ yîu jiàn bǐ yán fú tán jīn tïng nǚ jí zhîng bǎo xiàng huî yǐ qí shǒu ãr zhí huā yún huî zhí yī yún

明色。又见彼阎浮檀金童女及众宝像,或以其手而执华云,或执衣云,

huî zhí chuáng fān huî zhí mán gài huî chí zhǒngzhǒng tú xiāng mî xiāng huî chí shàngmiào mï ní bǎo wǎng huî

或执 幢 幡,或执鬘盖,或持种 种涂香、末香,或持上妙摩尼宝网,或

chuí jīn suǒ huî guà yīng luî huî jǔ qí bì pěngzhuāng yán jù huî dī qí shǒuchuí mï ní guàn qū gōngzhānyǎng

垂金锁,或挂璎珞,或举其臂捧 庄 严具,或低其首垂摩尼冠,曲躬瞻仰,

mù bù zàn shě yîu jiàn bǐ zhēn zhū yīng luî cháng chū xiāngshuǐ jù bā gōng dã liú lí yīng luî bǎi qiānguāngmíng

目不暂舍。又见彼真珠璎珞,常出香水,具八功德,琉璃璎珞百千光明,

tïng shí zhào yào chuáng fān wǎng gài rú shì děng wù yí qiâ jiē yǐ zhîng bǎo zhuāng yán yîu fù jiàn

同时照耀,幢 、幡、网、盖,如是等物,一切皆以众宝 庄 严。又复见

bǐ yōu bō luï huā bō tïu mï huā jū wù tïu huā fēn tuï lì huā gâ gâ shēng yú wú liàng zhū huā huî

彼优钵罗华、波头摩华、拘物头华、芬陀利华,各各生于无量诸华,或

dà yì shǒu huî zhǎng yī zhǒu huî fù zîngguǎng yïu rú chē lún yī yī huā zhōng jiē xī shì xiànzhǒngzhǒng sâ

大一手,或长一肘,或复纵广犹如车轮,一一华中,皆悉示现种 种色

xiàng yǐ wãi yán shì suǒ wâi nán sâ xiàng nǚ sâ xiàng tïng nán sâ xiàng tïng nǚ sâ xiàng shì

像,以为严饰。所谓:男色像、女色像、童男色像、童女色像、释、

fàn hù shì tiān lïng yâ chā qián tà pï ā xiū luï jiā lïu luï jǐn nà luï mï hïu luï qiã

梵、护世、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

shēng wãn yuán juã jí zhū pú sà rú shì yí qiâ zhîngshēng sâ xiàng jiē xī hã zhǎng qū gōng lǐ jìng yì

声闻、缘觉及诸菩萨。如是一切众 生色像,皆悉合掌,曲躬礼敬。亦

jiàn rú lái jiã jiā fū zuî sān shí âr xiàngzhuāng yán qí shēn yîu fù jiàn bǐ jìng liú lí dì yī yī bù jiān

见如来结跏趺坐,三十二相 庄 严其身;又复见彼净琉璃地,一一步间,

xiàn bù sī yì zhǒngzhǒng sâ xiàng suǒ wâi shì jiâ sâ xiàng pú sà sâ xiàng rú lái sâ xiàng jí zhū lïu

现不思议种 种色像。所谓:世界色像、菩萨色像、如来色像,及诸楼

gã zhuāng yán sâ xiàng yîu yú bǎo shù zhī yâ huā guǒ yī yī shì zhōng xī jiànzhǒngzhǒng bàn shēn sâ xiàng

阁 庄 严色像。又于宝树枝、叶、华、果一一事中,悉见种 种半身色像。

suǒ wâi fï bàn shēn sâ xiàng pú sà bàn shēn sâ xiàng tiān lïng yâ chā nǎi zhì hù shì zhuǎn lún shâng

所谓:佛半身色像、菩萨半身色像,天、龙、夜叉,乃至护世、转轮圣

wáng xiǎowáng wáng zǐ dà chãn guānchǎng jí yǐ sì zhîng bàn shēn sâ xiàng qí zhū sâ xiàng huî zhí huā

王、小王、王子、大臣、官长,及以四众半身色像。其诸色像,或执华

mán huî zhí yīng luî huî chí yí qiâ zhū zhuāng yán jù huî yǒu qū gōng hã zhǎng lǐ jìng yì xīn zhānyǎng mù

鬘,或执璎珞,或持一切诸 庄 严具,或有曲躬合掌礼敬,一心瞻仰,目

bù zàn shě huî yǒu zàn tàn huî rù sān mâi qí shēn xī yǐ xiàng hǎo zhuāng yán pǔ fàngzhǒngzhǒng zhū sâ guāng

不暂舍,或有赞叹,或入三昧,其身悉以相好 庄 严,普放种 种诸色光

míng suǒ wâi jīn sâ guāngmíng yín sâ guāngmíng shān hú sâ guāngmíng dōu shā luï sâ guāngmíng dì qīng sâ

明。所谓:金色光明、银色光明、珊瑚色光明、兜沙罗色光明、帝青色

guāngmíng pí lú zhē nà bǎo sâ guāngmíng yí qiâ zhîng bǎo sâ guāngmíng zhān bō jiā huā sâ guāngmíng yîu jiàn

光明、毗卢遮那宝色光明、一切众宝色光明、瞻波迦华色光明。又见

zhū lïu gã bàn yuâ xiàngzhōng chū ā sēng qí rì yuâ xīng xiù zhǒngzhǒngguāngmíng pǔ zhào shí fāng yîu jiàn zhū lïu

诸楼阁半月像 中,出阿僧祇日月星宿种 种 光明,普照十方。又见诸楼

gã zhōu huí sì bì yī yī bù nâi yí qiâ zhîng bǎo yǐ wãi zhuāng yán yī yī bǎo zhōng jiē xiàn mí lâ nǎng jiã

阁周回四壁,一一步内,一切众宝以为 庄 严。一一宝中,皆现弥勒曩劫

xiū xíng pú sà dào shí huî shī tïu mù huî shī shǒu zú chún shã yá chǐ ěr bí xuâ rîu pí fū

修行菩萨道时,或施头目,或施手足、唇舌、牙齿、耳鼻、血肉、皮肤、

gǔ suǐ nǎi zhì zhǎo fà rú shì yí qiâ xī jiē nãng shě qī qiâ nán nǚ chãng yì jù luî guï tǔ

骨髓乃至爪发,如是一切,悉皆能舍;妻妾、男女、城邑、聚落、国土、

wáng wâi suí qí suǒ xū jìn jiē shī yǔ chǔ láo yù zhě lìng dã chū lí bâi xì fù zhě shǐ qí xiâ tuō

王位,随其所须,尽皆施与。处牢狱者,令得出离;被系缚者,使其解脱;

yǒu jí bìng zhě wãi qí jiù liáo rù xiã jìng zhě shì qí zhâng dào huî wãi chuán shī lìng dù dà hǎi huî

有疾病者,为其救疗;入邪径者,示其正道。或为船师,令度大海;或

wãi mǎ wáng jiù hù â nàn huî wãi dà xiān shànshuō zhū lùn huî wãi lún wáng quàn xiū shí shàn huî wãi yī

为马王,救护恶难;或为大仙,善说诸论;或为轮王,劝修十善;或为医

wáng shànliáozhîngbìng huî xiàoshùn fù mǔ huî qīn jìn shàn yǒu huî zuî shēng wãn huî zuî yuán juã huî zuî

王,善疗众病;或孝顺父母,或亲近善友,或作声闻,或作缘觉,或作

pú sà huî zuî rú lái jiào huà tiáo fú yí qiâ zhîngshēng huî wãi fǎ shī fângxíng fï jiào shîu chí dú sîng

菩萨,或作如来,教化调伏一切众 生;或为法师,奉行佛教,受持读诵,

rú lǐ sī wãi lì fï zhī tí zuî fï xíngxiàng ruî zì gîngyǎng ruî quàn yú tā tú xiāng sàn huā gōng

如理思惟,立佛支提,作佛形像,若自供养,若劝于他,涂香散华,恭

jìng lǐ bài rú shì děng shì xiāng xù bù juã huî jiàn zuî yú shī zǐ zhī zuî guǎng yǎn shuō fǎ quàn zhū zhîng

敬礼拜。如是等事,相续不绝;或见坐于师子之座,广演说法,劝诸众

shēng ān zhù shí shàn yì xīn guī xiàng fï fǎ sēng bǎo shîu chí wǔ jiâ jí bā zhāi jiâ chū jiā tīng fǎ

生安住十善,一心归向佛、法、僧宝,受持五戒及八斋戒,出家听法,

shîu chí dú sîng rú lǐ xiū xíng nǎi zhì jiàn yú mí lâ pú sà bǎi qiān yì nuï yú tuō ā sēng qí jiã xiū xíng

受持读诵,如理修行。乃至见于弥勒菩萨,百千亿那由他阿僧祇劫,修行

zhū dù yī qiē sâ xiàng yîu jiàn mí lâ cãng suǒ chãng shì zhū shàn zhī shí xī yǐ yī qiē gōng dã zhuāng yán yì jiàn

诸度一切色像;又见弥勒曾所承事诸善知识,悉以一切功德 庄 严;亦见

mí lâ zài bǐ yī yī shàn zhī shí suǒ qīn jìn gîngyǎng shîuxíng q í jiào nǎi zhì zhù yú guàndǐng zhī dì

弥勒在彼一一善知识所,亲近供养,受行其教,乃至住于灌顶之地。

shí zhū zhī shi gào shàn cái yán shàn lái tïng zǐ rǔ guān cǐ pú sà bù sī yì shì mî shēng pí yàn

时,诸知识告善财言:善来童子!汝观此菩萨不思议事,莫生疲厌。

ěr shí shàn cái tïng zǐ dã bù wàng shī yì niàn lì gù dã jiàn shí fāngqīngjìng yǎn gù dã shànguān chá wú

尔时,善财童子得不忘失忆念力故,得见十方清净眼故,得善观察无

ài zhì gù dã zhū pú sà zì zài zhì gù dã zhū pú sà yǐ rù zhì dì guǎng dà xiâ gù yú yí qiâ lïu gã

碍智故,得诸菩萨自在智故,得诸菩萨已入智地广大解故,于一切楼阁,

yī yī wù zhōng xī jiàn rú shì jí yú wú liàng bù kě sī yì zì zài jìng jiâ zhū zhuāng yán shì pì rú yǒu rãn

一一物中,悉见如是及余无量不可思议自在境界,诸 庄 严事。譬如有人,

yú shuìmângzhōngjiànzhǒngzhǒng wù suǒ wâi chãng yì jù luî gōngdiàn yuányuàn shān lín hã chí yī

于睡梦中见种 种物,所谓:城邑、聚落、宫殿、园苑、山林、河池、衣

fu yǐn shí nǎi zhì yí qiâ zī shēng zhī jù huî jiàn zì shēn fù mǔ xiōng dì nâi wài qīn shǔ huî jiàn dà

服、饮食乃至一切资生之具。或见自身父母、兄弟、内外亲属。或见大

hǎi xū mí shānwáng nǎi zhì yí qiâ zhū tiāngōngdiàn yán fú tí děng sì tiān xià shì huî jiàn qí shēnxíngliàngguǎng

海须弥山王,乃至一切诸天宫殿、阎浮提等四天下事。或见其身形量 广

dà bǎi qiān yïu xún fáng shâ yī fu xī jiē xiāngchâng wâi yú zhîu rì jīng wú liàng shí bù mián bù qǐn shîu

大百千由旬,房舍、衣服悉皆相 称,谓于昼日经无量时不眠、不寝、受

zhū ān lâ cïngshuìjiào yǐ nǎi zhī shì mâng ãr nãngmíng jì suǒ jiàn zhī shì shàn cái tïng zǐ yì fù rú shì

诸安乐。从睡觉已,乃知是梦,而能明记所见之事。善财童子亦复如是,

yǐ mí lâ pú sà lì suǒ chí gù zhī sān jiâ fǎ jiē rú mâng gù miâ zhū zhîngshēng xiá liâ xiǎng gù dã wú zhàng

以弥勒菩萨力所持故,知三界法皆如梦故,灭诸众 生狭劣想故,得无障

ài guǎng dà xiâ gù zhù zhū pú sà shângjìng jiâ gù rù bù sī yì fāngbiàn zhì gù nãngjiàn rú shì zì zài jìng

碍广大解故,住诸菩萨胜境界故,入不思议方便智故,能见如是自在境

jiâ pì rú yǒu rãn jiāng yù mìngzhōng jiàn suí qí yâ suǒ shîu bào xiàng xíng â yâ zhě jiàn yú dì yù

界。譬如有人,将欲命终,见随其业所受报相:行恶业者,见于地狱、

chù shēng â guǐ suǒ yǒu yí qiâ zhîng kǔ jìng jiâ huî jiàn yù zú shǒu chí bīngzhàng huî chēn huî mà qiú

畜生、饿鬼,所有一切众苦境界,或见狱卒手持兵仗,或嗔、或骂、囚

zhí jiāng qù yì wãn háo jiào bēi tàn zhī shēng huî jiàn huī hã huî jiàn huî tāng huî jiàn dāo shān huî jiàn

执将去,亦闻号叫、悲叹之声,或见灰河,或见镬汤,或见刀山,或见

jiàn shù zhǒngzhǒng bī pî shîu zhū kǔ nǎo zuî shàn yâ zhě jí jiàn yī qiâ zhū tiāngōngdiàn wú liàngtiānzhîng

剑树,种 种逼迫,受诸苦恼;作善业者,即见一切诸天宫殿、无量天众、

tiān zhū cǎi nǚ zhǒngzhǒng yī fú jù zú zhuāng yán gōngdiànyuán lín jìn jiē miào hǎo shēn suī wâi sǐ ãr yïu yâ

天诸采女,种 种衣服具足 庄 严,宫殿园林尽皆妙好。身虽未死,而由业

lì jiàn rú shì shì shàn cái tïng zǐ yì fù rú shì yǐ pú sà yâ bù sī yì lì dã jiàn yí qiâ zhuāng yán jìng

力见如是事。善财童子亦复如是,以菩萨业不思议力,得见一切 庄 严境

jiâ pì rú yǒu rãn wãi guǐ suǒ chí jiànzhǒngzhǒng shì suí qí suǒ wân xī jiē nãng dá shàn cái tïng zǐ

界。譬如有人,为鬼所持,见种 种事,随其所问,悉皆能答。善财童子

yì fù rú shì pú sà zhì huì zhī suǒ chí gù jiàn bǐ yí qiâ zhū zhuāng yán shì ruî yǒu wân zhě mǐ bù nãng

亦复如是,菩萨智慧之所持故,见彼一切诸 庄 严事,若有问者,靡不能

dá pì rú yǒu rãn wãi lïng suǒ chí zì wâi shì lïng rù yú lïnggōng yú shǎo shí jiān zì wâi yǐ jīng rì

答。譬如有人,为龙所持,自谓是龙,入于龙宫,于少时间,自谓已经日

yuâ nián zǎi shàn cái tïng zǐ yì fù rú shì yǐ zhù pú sà zhì huì xiǎng gù mí lâ pú sà suǒ jiā chí gù

月年载。善财童子亦复如是,以住菩萨智慧想故,弥勒菩萨所加持故,

yú shǎo shí jiān wâi wú liàng jiã pì rú fàn gōng míng zhuāng yán zàng yú zhōng xī jiàn sān qiān shì jiâ yí qiâ zhū

于少时间谓无量劫。譬如梵宫,名:庄 严藏,于中悉见三千世界一切诸

wù bù xiāng zá luàn shàn cái tïng zǐ yì fù rú shì yú lïu guānzhōng pǔ jiàn yí qiâ zhuāng yán jìng jiâ zhǒng

物不相杂乱。善财童子亦复如是,于楼观中,普见一切 庄 严境界,种

zhǒng chā biã bù xiāng zá luàn pì rú bǐ qiū rù biàn chù dìng ruî xíng ruî zhù ruî zuî ruî wî suí

种差别,不相杂乱。譬如比丘入遍处定,若行、若住、若坐、若卧,随

suǒ rù dìng jìng jiâ xiànqián shàn cái tïng zǐ yì fù rú shì rù yú lïu guān yí qiâ jìng jiâ xī jiē míngliǎo

所入定,境界现前。善财童子亦复如是,入于楼观,一切境界悉皆明了。

pì rú yǒu rãn yú xū kōngzhōngjiànqián tà pï chãng jù zú zhuāng yán xī fēn biã zhī wú yǒu zhàng ài pì

譬如有人,于虚空中见乾闼婆城具足 庄 严,悉分别知,无有障碍;譬

rú yâ chā gōngdiàn yǔ rãn gōngdiàn tïng zài yī chù ãr bù xiāng zá gâ suí qí yâ suǒ jiàn bù tïng pì rú

如夜叉宫殿与人宫殿,同在一处而不相杂,各随其业,所见不同;譬如

dà hǎi yú zhōng xī jiàn sān qiān shì jiâ yí qiâ sâ xiàng pì rú huàn shī yǐ huàn lì gù xiàn zhū huàn shì zhǒng

大海,于中悉见三千世界一切色像;譬如幻师,以幻力故,现诸幻事种

zhǒng zuî yâ shàn cái tïng zǐ yì fù rú shì yǐ mí lâ pú sà wēi shãn lì gù jí bù sī yì huàn zhì lì gù

种作业。善财童子亦复如是,以弥勒菩萨威神力故,及不思议幻智力故,

nãng yǐ huàn zhì zhī zhū fǎ gù dã zhū pú sà zì zài lì gù jiàn lïu gã zhōng yí qiâ zhuāng yán zì zài jìng jiâ

能以幻智知诸法故,得诸菩萨自在力故,见楼阁中一切 庄 严自在境界。

ěr shí mí lâ pú sà mï hē sà jí shâ shãn lì rù lïu gã zhōng tán zhǐ zuî shēng gào shàn cái yán

尔时,弥勒菩萨摩诃萨即摄神力入楼阁中,弹指作声,告善财言:

shàn nán zǐ qǐ fǎ xìng rú shì cǐ shì pú sà zhī zhū fǎ zhì yīn yuán jù jí suǒ xiàn zhī xiàng rú shì zì xìng

善男子起!法性如是,此是菩萨知诸法智因缘聚集所现之相。如是自性,

rú huàn rú mâng rú yǐng rú xiàng xī bù chãng jiù

如幻、如梦、如影、如像,悉不成就。

ěr shí shàn cái wãn tán zhǐ shēng cïng sān mâi qǐ mí lâ gào yán shàn nán zǐ rǔ zhù pú sà bù

尔时,善财闻弹指声,从三昧起。弥勒告言:善男子!汝住菩萨不

kě sī yì zì zài jiě tuō shîu zhū pú sà sān mâi xǐ lâ nãngjiàn pú sà shãn lì suǒ chí zhù dào suǒ liú yuàn

可思议自在解脱,受诸菩萨三昧喜乐,能见菩萨神力所持、助道所流、愿

zhì suǒ xiàn zhǒngzhǒngshàngmiàozhuāng yán gōngdiàn jiàn pú sà hân wãn pú sà fǎ zhī pú sà dã liǎo rú

智所现、种 种 上妙 庄 严宫殿;见菩萨行,闻菩萨法,知菩萨德,了如

lái yuàn

来愿。

shàn cái bï yán wãi rán shâng zhě shì shàn zhī shí jiā bâi yì niàn wēi shãn zhī lì shâng zhě cǐ xiâ

善财白言:唯然!圣者!是善知识加被忆念威神之力。圣者!此解

tuō mãn qí míng hã děng

脱门,其名何等?

mí lâ gào yán shàn nán zǐ cǐ xiâ tuō mãn míng rù sān shì yí qiâ jìng jiâ bù wàngniàn zhì zhuāng yán

弥勒告言:善男子!此解脱门,名:入三世一切境界不忘念智 庄 严

zàng shàn nán zǐ cǐ xiâ tuō mãn zhōng yǒu bù kě shuō bù kě shuō xiâ tuō mãn yì shēng pú sà zhī suǒ nãng dã

藏。善男子!此解脱门中,有不可说不可说解脱门,一生菩萨之所能得。

shàn cái wân yán cǐ zhuāng yán shì hã chù qù yē

善财问言:此 庄 严事何处去耶?

mí lâ dā yán yú lái chù qù

弥勒答言:于来处去。

yuē cïng hã chù lái

曰:从何处来?

yuē cïng pú sà zhì huì shãn lì zhōng lái yī pú sà zhì huì shãn lì ãr zhù wú yǒu qù chù yì wú

曰:从菩萨智慧神力中来,依菩萨智慧神力而住,无有去处,亦无

zhù chù fēi jí fēi cháng yuǎn lí yí qiâ shàn nán zǐ rú lïngwángjiàng yǔ bù cïngshēn chū bù cïng xīn

住处,非集非常,远离一切。善男子!如龙王降雨,不从身出,不从心

chū wú yǒu jī jí ãr fēi bù jiàn dàn yǐ lïngwáng xīn niàn lì gù pâi rán hïng zhù zhōubiàntiān xià rú

出,无有积集,而非不见;但以龙王心念力故,霈然洪霔,周遍天下;如

shì jìng jiâ bù kě sī yì shàn nán zǐ bǐ zhuāng yán shì yì fù rú shì bù zhù yú nâi yì bù zhù wài

是境界不可思议。善男子!彼 庄 严事亦复如是,不住于内,亦不住外,

ãr fēi bù jiàn dàn yïu pú sà wēi shãn zhī lì rǔ shàn gēn lì jiàn rú shì shì shàn nán zǐ pì rú huàn shī

而非不见,但由菩萨威神之力、汝善根力,见如是事。善男子!譬如幻师

zuî zhū huàn shì wú suǒ cïng lái wú suǒ zhì qù suī wú lái qù yǐ huàn lì gù fēn míng kě jiàn bǐ zhuāng

作诸幻事,无所从来,无所至去。虽无来去,以幻力故,分明可见。彼 庄

yán shì yì fù rú shì wú suǒ cïng lái yì wú suǒ qù suī wú lái qù rán yǐ guàn xí bù kě sī yì huàn zhì

严事亦复如是,无所从来,亦无所去。虽无来去,然以惯习不可思议幻智

lì gù jí yïu wǎng xī dà yuàn lì gù rú shì xiǎnxiàn

力故,及由往昔大愿力故,如是显现。

shàn cái tïng zǐ yán dà shâng cïng hã chù lái

善财童子言:大圣!从何处来?

mí lâ yán shàn nán zǐ zhū pú sà wú lái wú qù rú shì ãr lái wú xíng wú zhù rú shì

弥勒言:善男子!诸菩萨无来、无去,如是而来。无行、无住,如是

ãr lái wú chù wú zhuï bù mî bù shēng bù zhù bù qiān bù dîng bù qǐ wú liàn wú

而来。无处、无著、不没、不生、不住、不迁、不动、不起、无恋、无

zhuï wú yâ wú bào wú qǐ wú miâ bú duàn bù cháng rú shì ãr lái shàn nán zǐ pú sà

著、无业、无报、无起、无灭、不断、不常,如是而来。善男子!菩萨

cïng dà bēi chù lái wãi yù tiáo fú zhū zhîngshēng gù cïng dà cí chù lái wãi yù jiù hù zhū zhîngshēng gù cïng

从大悲处来,为欲调伏诸众 生故;从大慈处来,为欲救护诸众 生故;从

jìng jiâ chù lái suí qí suǒ lâ ãr shîushēng gù cïng dà yuàn chù lái wǎng xī yuàn lì zhī suǒ chí gù cïngshãn

净戒处来,随其所乐而受生故;从大愿处来,往昔愿力之所持故;从神

tōng chù lái yú yí qiâ chù suí lâ xiàn gù cïng wú dîng yáo chù lái hãng bù shě lí yí qiâ fï gù cïng wú qǔ

通处来,于一切处随乐现故;从无动摇处来,恒不舍离一切佛故;从无取

shě chù lái bù yì shēn xīn shǐ wǎng lái gù cïng zhì huì fāngbiàn chù lái suí shùn yí qiâ zhū zhîngshēng gù cïng

舍处来,不役身心使往来故;从智慧方便处来,随顺一切诸众 生故;从

shì xiànbiàn huà chù lái yïu rú yǐngxiàng ãr huà xiàn gù rán shàn nán zǐ rǔ wân yú wǒ cïng hã chù lái zhě

示现变化处来,犹如影像而化现故。然,善男子!汝问于我从何处来者。

shàn nán zǐ wǒ cïngshēng chǔ mï luï tí guï ãr lái yú cǐ shàn nán zǐ bǐ yǒu jù luî míng wãi fáng shâ

善男子!我从生处摩罗提国而来于此。善男子!彼有聚落,名为:房舍。

yǒu zhǎng zhě zǐ míng qú bō luï wãi huà qí rãn lìng rù fï fǎ ãr zhù yú bǐ yîu wãi shēng chù yí qiâ

有长者子,名:瞿波罗。为化其人,令入佛法而住于彼;又为生处一切

rãn mín suí suǒ yìng huà ãr wãi shuō fǎ yì wãi fù mǔ jí zhū juàn shǔ pï luï mãn děng yǎn shuō dà chãng lìng qí

人民随所应化而为说法,亦为父母及诸眷属婆罗门等,演说大乘,令其

qù rù gù zhù yú bǐ ãr cïng bǐ lái

趣入故住于彼。而从彼来。

shàn cái tïng zǐ yán shâng zhě hã zhě shì pú sà shēng chù

善财童子言:圣者!何者是菩萨生处?

dā yán shàn nán zǐ pú sà yǒu shí zhǒngshēng chù hã zhě wãi shí shàn nán zǐ pú tí xīn shì pú

答言:善男子!菩萨有十种 生处。何者为十?善男子!菩提心是菩

sà shēng chù shēng pú sà jiā gù shēn xīn shì pú sà shēng chù shēngshàn zhī shí jiā gù zhū dì shì pú sà shēng

萨生处,生菩萨家故;深心是菩萨生处,生善知识家故;诸地是菩萨生

chù shēng bō luï mì jiā gù dà yuàn shì pú sà shēng chù shēngmiào hân jia gù dà bēi shì pú sà shēng chù

处,生波罗蜜家故;大愿是菩萨生处,生妙行家故;大悲是菩萨生处,

shēng sì shâ jiā gù rú lǐ guān chá shì pú sà shēng chù shēng bō rě bō luï mì jiā g ù d à chângs h ì p ú s à shēng

生四摄家故;如理观察是菩萨生处,生般若波罗蜜家故;大乘是菩萨生

c h ù shēngfāngbiànshànqiǎoj i ā g ù jiàoh u àzhîngshēngs h ì pú sà shēng chù shēng f ï jiā gù zhì huì fāngbiàn shì

处,生方便善巧家故;教化众 生是菩萨生处,生佛家故;智慧方便是

pú sà shēng chù shēng wú shēng fǎ rěn jie gù xiū xíng yí qiâ fǎ shì pú sà shēng chù shēng guî xiàn wâi lái yí

菩萨生处,生无生法忍家故;修行一切法是菩萨生处,生过现未来一

qiâ rú lái jiā gù shàn nán zǐ pú sà mï hē sà yǐ bō rě bō luï mì wãi mǔ fāngbiànshànqiǎo wãi fù tán

切如来家故。善男子!菩萨摩诃萨以般若波罗蜜为母,方便善巧为父,檀

bō luï mì wãi rǔ mǔ shī bō luï mì wãi yǎng mǔ rěn bō luï mì wãi zhuāng yán jù qín bō luï mì wãi yǎng yù

波罗蜜为乳母,尸波罗蜜为养母,忍波罗蜜为 庄 严具,勤波罗蜜为养育

zhě chán bō luï mì wãi huànzhuï rãn shàn zhī shí wãi jiàoshîu shī yí qiâ pú tí fēn wãi bàn lǚ yí qiâ shàn fǎ

者,禅波罗蜜为浣濯人,善知识为教授师,一切菩提分为伴侣,一切善法

wãi juàn shǔ yí qiâ pú sà wãi xiōng dì pú tí xīn wãi jiā rú lǐ xiū xíng wãi jiā fǎ zhū dì wãi jiā chù

为眷属,一切菩萨为兄弟,菩提心为家,如理修行为家法,诸地为家处,

zhū rěn wãi jiā zú dà yuàn wãi jiā jiào mǎn zú zhū hân w ã ishùn jiā fǎ quàn fā dà châng wãi shào jie yâ f ǎ

诸忍为家族,大愿为家教,满足诸行为顺家法,劝发大乘为绍家业,法

shuǐguàndǐng yì shēng suǒ xì pú sà wãi wáng tài zǐ chãng jiù pú tí wãi nãngjìng jiā zú

水灌顶一生所系菩萨为王太子,成就菩提为能净家族。

shàn nán zǐ pú sà rú shì chāo fán fu dì rù pú sà wâi shēng rú lái jie zhù fï zhǒngxìng nãng

善男子!菩萨如是超凡夫地,入菩萨位,生如来家,住佛种性,能

xiū zhū hân bù duàn sān bǎo shànnãngshǒu hù pú sà zhǒng zú jìng pú sà zhǒng shēng chù zūn shâng wú zhū guî

修诸行,不断三宝,善能守护菩萨种族,净菩萨种,生处尊胜,无诸过

â yí qiâ shì jiāntiān rãn mï fàn shā mãn pï luï mãn gōngjìng zàn tàn shàn nán zǐ pú sà

恶,一切世间天、人、魔、梵、沙门、婆罗门,恭敬赞叹。善男子!菩萨

mï hē sà shēng yú rú shì zūn shâng jie yǐ zhī yí qiâ fǎ rú yǐngxiàng gù yú zhū shì jiān wú suǒ â jiàn zhī

摩诃萨生于如是尊胜家已,知一切法如影像故,于诸世间无所恶贱;知

yí qiâ fǎ rú biàn huà gù yú zhū yǒu qù wú suǒ rǎn zhuï zhī yí qiâ fǎ wú yǒu wǒ gù jiào huà zhîngshēng xīn

一切法如变化故,于诸有趣无所染着;知一切法无有我故,教化众 生心

wú pí yàn yǐ dà cí bēi wãi tǐ xìng gù shâ shîuzhîngshēng bù juã láo kǔ liǎo dá shēng sǐ yïu rú mâng gù

无疲厌;以大慈悲为体性故,摄受众 生不觉劳苦;了达生死犹如梦故,

jīng yī qiē jiã ãr wú bù wâi liǎo zhī zhū yùn jiē rú huàn gù shì xiànshîushēng ãr wú pí yàn zhī zhū jiâ chǔ

经一切劫而无怖畏;了知诸蕴皆如幻故,示现受生而无疲厌;知诸界处

tïng fǎ jiâ gù yú zhū jìng jiâ wú suǒ huài miâ zhī yí qiâ xiǎng rú yáng yàn gù rù yú zhū qù bù shēng dǎo huî

同法界故,于诸境界无所坏灭;知一切想如阳焰故,入于诸趣不生倒惑;

dá yí qiâ fǎ jiē rú huàn gù rù mï jìng jiâ bù qǐ rǎn zhuï zhī fǎ shēn gù yí qiâ fán nǎo bù nãng qī kuáng

达一切法皆如幻故,入魔境界不起染着;知法身故,一切烦恼不能欺诳;

dã zì zài gù yú yí qiâ qù tōng dá wú ài shàn nán zǐ wǒ shēn pǔ shēng yī qiē fǎ jiâ děng yī qiē zhîng

得自在故,于一切趣通达无碍。善男子!我身普生一切法界,等一切众

shēng chà biã sâ xiàng děng yí qiâ zhîngshēng shū yì yán yīn děng yí qiâ zhîngshēngzhǒngzhǒngmíng hào děng yí qiâ zhîng

生差别色相,等一切众 生殊异言音,等一切众 生 种 种名号,等一切众

shēng suǒ lâ wēi yí suí shùn shì jiānjiào huà tiáo fú děng yí qiâ qīngjìngzhîngshēng shì xiànshîushēng děng yí qiâ fán

生所乐威仪,随顺世间教化调伏;等一切清净众 生示现受生,等一切凡

fū zhîngshēng suǒ zuî shì yâ děng yí qiâ zhîngshēngxiǎng děng yí qiâ pú sà yuàn ãr xiàn qí shēn chōng mǎn fǎ

夫众 生所作事业,等一切众 生 想,等一切菩萨愿,而现其身,充满法

jiâ shàn nán zǐ wǒ wãi huà dù yǔ wǒ wǎng xī tïng xiū zhū hân jīn shí tuì shī pú tí xīn zhě yì wãi jiào huà

界。善男子!我为化度与我往昔同修诸行,今时退失菩提心者,亦为教化

fù mǔ qīn shǔ yì wãi jiào huà zhū pï luï mãn lìng qí lí yú zhǒng zú jiāo màn dã shēng rú lái zhǒngxìng zhī

父母、亲属;亦为教化诸婆罗门,令其离于种族憍慢,得生如来种性之

zhōng ãr shēng yú cǐ yán fú tí jiâ mï luï tí guï jū zhà jù luî pï luï mãn jiā shàn nán zǐ wǒ

中。而生于此阎浮提界、摩罗提国、拘吒聚落、婆罗门家。善男子!我

zhù yú cǐ dà lïu gã zhōng suí zhū zhîngshēng xīn zhī suǒ lâ zhǒngzhǒngfāngbiàn jiào huà tiáo fú shàn nán zǐ

住于此大楼阁中,随诸众 生心之所乐,种 种方便,教化调伏。善男子!

wǒ wâi suí shùnzhîngshēng xīn gù wǒ wãi chãng shú dōu shuàitiānzhōngtïngxíngtiān gù wǒ wâi shì xiàn pú sà fú zhì

我为随顺众 生心故,我为成熟兜率天中同行天故,我为示现菩萨福智

biàn huà zhuāng yán chāo guî yí qiâ zhū yù jiâ gù lìng qí shě lí zhū yù lâ gù lìng zhī yǒu wãi jiē wú cháng gù

变化 庄 严;超过一切诸欲界故,令其舍离诸欲乐故,令知有为皆无常故,

lìng zhī zhū tiānshâng bì shuāi gù wãi yù shì xiànjiāngjiàngshēng shí dà zhì fǎ mãn yǔ yì shēng pú sà gîng tán lùn

令知诸天盛必衰故,为欲示现将 降 生时大智法门;与一生菩萨共谈论

gù wãi yù shâ huà zhū tïngxíng gù wãi yù jiào huà shì jiā rú lái suǒ qiǎn lái zhě lìng rú lián huā xī kāi wù gù

故,为欲摄化诸同行故,为欲教化释迦如来所遣来者,令如莲华悉开悟故。

yú cǐ mìngzhōng shēng dōu shuàitiān shàn nán zǐ wǒ yuàn mǎn zú chãng yí qiâ zhì dã pú tí shí rǔ jí

于此命终,生兜率天。善男子!我愿满足,成一切智,得菩提时,汝及

wãn shū jù dã jiàn wǒ

文殊俱得见我。

shàn nán zǐ rǔ dāngwǎng yì wãn shū shī lì shàn zhī shí suǒ ãr wân zhī yán pú sà yún hã xuã pú sà hân

善男子!汝当往诣文殊师利善知识所而问之言:菩萨云何学菩萨行?

yún hã ãr rù pǔ xián hân mãn yún hã ch jiù yún hã guǎng dà yún hã suí shùn yún hã qīngjìng yún

云何而入普贤行门?云何成就?云何广大?云何随顺?云何清净?云

hã yuán mǎn shàn nán zǐ bǐ dāng wãi rǔ fēn biã yǎn shuō hã yǐ gù wãn shū shī lì suǒ yǒu dà yuàn fēi yú

何圆满?善男子!彼当为汝分别演说。何以故?文殊师利所有大愿,非余

wú liàng bǎi qiān yì nuï yú tuō pú sà zhī suǒ nãng yǒu shàn nán zǐ wãn shū shī lì tïng zǐ qí hân guǎng dà

无量百千亿那由他菩萨之所能有。善男子!文殊师利童子,其行广大,

qí yuàn wú biān chū shēng yí qiâ pú sà gōng dã wú yǒu xiū xī shàn nán zǐ wãn shū shī lì cháng wãi wú liàng

其愿无边,出生一切菩萨功德,无有休息。善男子!文殊师利常为无量

bǎi qiān yì nuï yú tuō zhū fï mǔ cháng wâi wú liàng bǎi qiān yì nuï yú tuō pú sà shī jiào huà chãng shú yí qiâ zhîng

百千亿那由他诸佛母,常为无量百千亿那由他菩萨师,教化成熟一切众

shēng míngchēng pǔ wãn shí fāng shì jiâ cháng yú yí qiâ zhū fï zhîngzhōng wãi shuō fǎ shī yí qiâ rú lái zhī suǒ

生,名称普闻十方世界。常于一切诸佛众 中为说法师,一切如来之所

zàn tàn zhù shânshēn zhì nãng rú shí jiàn yí qiâ zhū fǎ tōng dá yí qiâ xiâ tuō jìng jiâ jiū jìng pǔ xián suǒ xíng

赞叹,住甚深智,能如实见一切诸法,通达一切解脱境界,究竟普贤所行

zhū hân shàn nán zǐ wãn shū shī lì tïng zǐ shì rǔ shàn zhī shí lìng rǔ dã shēng rú lái jiā zhǎngyǎng yí

诸行。善男子!文殊师利童子,是汝善知识,令汝得生如来家,长养一

qiâ zhū shàn gēn fā qǐ yí qiâ zhù dào fǎ zhí yù zhēn shí shàn zhī shí lìng rǔ xiū yí qiâ gōng dã rù yí qiâ

切诸善根,发起一切助道法,值遇真实善知识;令汝修一切功德,入一切

yuànwǎng zhù yí qiâ dà yuàn wãi rǔ shuō yí qiâ pú sà mì mì fǎ xiàn yí qiâ pú sà nán sī hân yǔ rǔ wǎng

愿网,住一切大愿;为汝说一切菩萨秘密法,现一切菩萨难思行,与汝往

xī tongshēngtïngxíng shì gù shàn nán zǐ rǔ yìngwǎng yì wãn shū zhī suǒ mî shēng pí yàn wãn shū shī lì

昔同生同行。是故,善男子!汝应往诣文殊之所,莫生疲厌,文殊师利

dāng wãi rǔ shuō yí qiâ gōng dã hã yǐ gù rǔ xiān suǒ jiàn zhū shàn zhī shí wãn pú sà hân rù xiâ tuō mãn

当为汝说一切功德。何以故?汝先所见诸善知识,闻菩萨行,入解脱门,

mǎn zú dà yuàn jiē shì wãn shū wēi shãn zhī lì wãn shū shī lì yú yí qiâ chù xián dã jiū jìng

满足大愿,皆是文殊威神之力,文殊师利于一切处,咸得究竟。

shí shàn cái tïng zǐ dǐng lǐ qí zú rào wú liàng zā yīn qín zhānyǎng cí tuì ãr qù

时,善财童子顶礼其足,绕无量匝,殷勤瞻仰,辞退而去。