楞严经讲解网
楞严经讲解网
瑜伽师地论全文 瑜伽师地论译文 瑜伽师地论注音 瑜伽师地论经典 瑜伽师地论视频
主页/ 瑜伽师地论注音/ 文章正文

瑜伽师地论第九十卷(注音)

导读:摄事分中契经事处择摄第二之二  复次嗢拖南曰  五二与十三四业为最后  有二种业。一者重业。二者轻业。复有二业。一者增进业。二者不增进业。复有二业。一者故思所造业。二者非故思所造业。复有二业。一者定所受业。二者不定所受业。复有二业。一者...

瑜伽师地论第九十卷(注音)shī

lùn


jiǔ
shí
juàn

shè
shì
fēn
zhōng

jīng
shì
chù

shè

èr
zhī
èr
tuō
nán
yuē


èr

shí
sān


wéi
zuì
hòu

yǒu
èr
zhǒngzhě
zhòng


èr
zhě
qīngyǒu
èrzhě
zēng
jìn


èr
zhě

zēng
jìnyǒu
èrzhě


suǒ
zào


èr
zhě
fēi


suǒ
zàoyǒu
èrzhě
dìng
suǒ
shòu


èr
zhě

dìng
suǒ
shòuyǒu
èrzhě

shú

shú


èr
zhě

shú
wèi
shú

yǒu
sān
zhǒng


wèi
shànshànyǒu
sān


wèi
shùn

shòu


shùn

shòu


shùn
shòuyǒu
sān


wèi
shùn
xiàn

shòu


shùn
shēng
shòu


shùn
hòu
shòuyǒu
sān


wèi
xuéxué


fēi
xué
fēi

xuéyǒu
sān


wèi
jiàn
suǒ
duàn


xiū
suǒ
duànduànyǒu
sān


wèi
sān
shēn

děng


yǒu
sān


wèi
sān
huìshēn
huì
děng


yǒu
sān


wèi
sān
zhuóshēn
zhuó
děng


yǒu
sān


wèi
sān
jìngshēn
jìng
děng


yǒu
sān


wèi
sān

ránshēn

rán
děng
yǒu

zhǒnghēi
hēi

shú


èr
bái
bái

shú


sān
hēi
bái
hēi
bái

shú
hēi

bái


shú


néng
jìn
zhū


dāng
zhī

zhōng
yóu
sān
yīn
yuán
lìng

chéng
zhòng


yóu
èr
yóu
jiā
xíng


sān
yóu
tián


yóu


zhě

wèi
yóu
měng

chán
děng
suǒ
zuò


tóng

zhě
jiàn

huān
suí

duō
suí
xún


duō
suí

chá


shì
míng
wéi
yóulìng

chéng
zhòng

yóu
jiā
xíng
zhě

wèi
jiān
suǒ
zuò

yīn
zhòng
suǒ
zuò

cháng
shíyòu


zhōng
quàn

lìng
zuò

yòuchèn
yáng
zàn
tàn


shì
míng
wéi
yóu
jiā
xíng

lìng

chéng
zhòng

yóu
tián

zhě

wèi
zhū
yǒu
qíng


yǒu
ēn

ruò
zhù
zhèng
xíng

zhèng
xíng
guǒ

shàn
zuò
è
zuò

dāng
zhī


shuō
míng
wéi
zhòngxiāng
wéi

shuō
míng
wéi
qīng

ruò

fēi
shì
míng
liǎo
suǒ
zuò

huò
mèng
zhōng
zuò

huò
yóu
suǒ
zuò

huò

shàn
zuò

xún

zhuī
huǐ
duì
zhì
shè
shòu

yòu


qiē
qīng
jìng
xiāng

suǒ
yǒu
zhūshì
jiē
míng

zēng
jìn


dāng
zhī


míng
zēng
jìnzhōng


suǒ
zào

zhě

wèi
xiān

liàng


suí
xúnsuí

chá


ér
yǒu
suǒ
zuò


huò
cuò
luàn

huò

cuò
luàn


cuò
luàn
zhě

wèi


chù


shā
hài

huò

jié
dào

huò

bié


huò

wàngkuáng
děng


shì


xiǎng
bié
chù
chéng
bàn

dāng
zhī

zhōng
yóu
shuō
míng
wéi
zhòng


yóu
shì

shuō
míng
wéi
zhòng


cuò
luàn
zhě

dāng
zhī

xiāng


xiāng
wéi

ruò
shì

míng
wéi
fēi


zào

dìng
shòu

zhě

wèi


suǒ

zhòngdìng
shòu

zhě

wèi


suǒ
zào
qīngshú

shú

zhě

wèi


guǒ


shú

wèi
shú

zhěxiāng
wéi

ruò

zhèng

ā
luó
hàn
shí

xiān
suǒ
zào
zuò
jué
dìng
shòu


yóu

shú
guǒ
xiàn
zài
qián


néng
wéi
zhàng
ài


yóu
suí
zhú
shēn
xiāngsuǒ

zhě


dàn
yóushēng

píng
děng
suǒ

shēn


néng
wéi
zhàng
ài

lìng

néng

ā
luó
hàn
guǒ

ruò

shēng
shòu
ér
yǒu
hòu
shòu


suǒ
zhèng

ā
luó
hàn
guǒ


néng
wéi
zhàng

rán

fēi

shì
dìng
shòu


yóufán
nǎo
zhù
bàn
zhū
xíng
xiāng


shī
shè


wéi
dìng
shòuyóu
èr
yīn
yuán

jiàn

shàn
ài
guǒ


èr

suǒ
yuán
jìng

shí
biàn
zhīguǒ


yóu
èr
yīn
yuánshàn
fēi
ài
guǒ


èr

suǒ
yuán
jìng
xié
zhí
zhuóshàn

shàn
èr
zhǒng
xíng
xiāngshùn

shòu

zhě

wèi
chū
èr
sān
jìng


jiè

suǒ
yǒu
shàn


shùn

shòu

zhě

wèi
néng
zhāo
gǎn
è

shēng


shēng

è
饿
guǐ
nǎi
bàng
shēng
zhōng

xiān

wéi
yīn
gǎn


shòu

dāng
zhī
míng
wéi
shùn

shòu


shùn
shòu

zhě

wèi


jìngshàng

děng
zhū
suǒ
yǒu


wéi
chú

luò
jiā

suǒ

chù

dāng
zhī
jiē
shòu


yóu


zēng
shànglìng


shēnzhù


xiāng
fáng
ài

shùn
xiàn

shòu

zhě

wèi
yóu

shì
xiāng
zhuàng


suǒ
zuò
zhū


ruò
yóu

shì
xiāng
zhuàng
jiā
xíng

wèi
shì
jiā
xíng

huò
shēn
jiā
xíng

huò

jiā
xíng
suǒ
zuò
zhū


ruò
yóu

shì
xiāng
zhuàng

liáng
tián
suǒ
zuò
zhūxiàn

zhōng

shú
chéng
shú


shì
míng
wéi
shùn
xiàn

shòu


ruò
suǒ
zuòxiàn

zhōng

shú
wèi
shúshēng
zhōng

dāng
shēng

shú


shì
míng
wéi
shùn
shēng
shòu


ruò
suǒ
zuò


xiàn


shēng

shú
wèi
shú

cóng


hòu

shú
fāng
shú

dāng
zhī
shì
míng
shùn
hòu
shòu


yǒu
xué

zhě

wèi
shèngshí
shí
jiān

zēng
shàng
jiè


zēng
shàng
xīn


zēng
shàng
huì

xiū
xué

lòuhòu

shàn
yǒu
lòu


míng
yǒu
xuéxué

zhě

wèi


qiē
ā
luó
hàn
děng
shēn
xiāng

zhōng

suí
yīng
zhū
zhū


shì
míng
fēi
xué
fēi

xué


ruò
jiàn
suǒ
duàn
fán
nǎo
xiāng
yīng

ruò

suǒ


děng
zhūqiē
néng
wǎng
zhū
è
děng
jiē
míng
jiàn
suǒ
duàn


ruò
xiū
suǒ
duàn
fán
nǎo
xiāng
yīngsuǒ


děng
zhūshì
jiē
míng
xiū
suǒ
duànduàn

zhě

suǒ
wèi

qiē
yǒu
xué

xué
chū
shì
jiān


dāng
zhī

zhōng
yóu
sān
zhǒng
xiāngsuǒ
zào
zhū

shàn
xiàn

zuò
zēng
cháng


huán

chú
duàn


děng
wéi
sān


xiàn

duàn


èr
shēng
duàn


sān
hòu
duàn


xiàn

duàn
zhě

wèi

yǒuxiàn

zhōng


zào


zuò
zēng
cháng


xún

yàn
suǒ
zuò
shòu
yàn
shì

shēng
wèi
zhù

mìng
zhōng

ér
wèi
néng
lìng


shēng
wèi


zào
shòu

shú


wèi
néng
lìng


hòu
wèi


yǒu
shì
shì


xiàn

zhōng


wèi

xiàng
néng
lìng

zào

shēng
duàn

zhě

wèi

yǒu


shòu
yànsuī
shì

shēng

ér


jiè

zhù

mìng
zhōng


xiàn

gēng

zào
zuò

shàng


shēng

shòu

shú

kuàng

shēng

dāng
yǒu
suǒ
zuò

rán
wèi
jiě
tuō
hòu
wèi
zuòshòu

shú

hòu
duàn

zhě

wèi

yǒu


suī
shì
yǒu
xué

ér


jiè
wèi
shòu
yànhuò

zuì
chū
huò


èr
shā
mén
guǒ

zhèng

zuò
shì
niàn

fán

suǒ
yǒu
yóu
duō

zhòng

yóu
duō

nǎo

wéi
yīng

shè

yàn
jiàn

shēn
suǒ
zuò
è


yuàn

xiàn


qiē
jiē
shòu

huò

suǒ
yǒu
xiàn

shòu


ruò

ruò


jiē
yuànshí
ér
shòulìng

dāng

shēng
wèi

huò

hòu
wèi
shòu


shú


shì
zhèng
xīn

shì
yuàn


wéi
duàn
xiū

liàng


shē


pǐn
dìng
suǒ
shè
zhèng

jiā
xíng

wéi
lìng
néngyīn
yuán
jīu
jìng
jìnwéi
jìnài


dāng
zhī

zhōng
huò
tiánhuò
hàihuò


xìng

huò

ài
shì

shēn
shēng
rǎn
zhuó

yóu

wéi
yīn


zhū
yǒu
qíng


xié
xíng

wèi
shēn


suǒ

è


zhǒng
zhǒng
è
shì

ruò
yǒu
wéi

duì
zhì

shì
néng


zhǒng
è

yīn
yuán
xiū


liàng
shēng
sān
nǎi
zhì

shǎo
nán
shǎo


chù

róng

zàn
gēng


zuò
èshì


xiū

shì
jiā
xíng

néng
jìn
suǒ
yǒu
è

yīn
yuán

dāng
zhī

shì
zhèng
xiū
jiā
xíng

yóu
èr
yīn
yuánsuǒ
zuò


suǒ
zēng
cháng

qiē
è


jiē
néng
cūi


wèi
yóu
xiū


liàng
dìng


suǒ

zhě


suǒ
zuò
è


dàn

yǒu
liàng
yǒu
qíng
jìng
jièráosuǒ


suǒ
xiū

liàng

nǎi


liàng
yǒu
qíng
jìng
jiè


zuò
ráosuǒ


yòu
néngshàn

xīn

xià
liè
jiè
shè

shì
suǒ
duì
zhì

suǒ
xiū

liàng

xíng
zhī
xīn

shēng
miào
jiè
shè

shì
néng
duì
zhì

yòu
xīn
shì
shēng
zhū
suǒ
zào


jiē
zhǔ

xīn


shuō
shì
jiān
bìng
shì
xīn
yìn


zhǔ
xīnxīn
zhuǎnshì
xíng
zhě
xiān

zhèng
yuàn
wéi
suǒ

zhǐ

hòu
shàn
xiū


liàng
xīn
dìng

dāng

jìnài
shí
biàn
便
néng
huò

zhù

huán
guǒ

ruò
dàn


zàn
shēng
xiàn

zhōng

qiú
shàng
jìn


xiàn

zhōng
shàng

zào


kuàng

shēng
wèi
huò

hòu
wèi

yòu
dìng

néng
dāng
shòu
shēng
wèi
hòu
wèi

shú

yòu
zhèng

wài
duò
xié
jiàn
zhě

xíng
xié
dào
zhě
suǒ
yǒu

qiē
shàn

shàn


xié
jiàn
suǒ


xié
jiàn
zēng
shàng

suǒ
shēng


jiē
míngměng

tān
tián
suǒ

zhū


jiē
míng
huì


měng

chī
zhě

shàng
pǐn
dùn
gēn
wàng
shī
niàn
zhě


ān
dùn
zhě

chī
suǒjiē
shì
zhuóqiē
néng
wǎng
shàn

miào
xíng

jiē
míng
jìngqiē
néng
wǎng
niè
pán
miào
xíng

míng

rán
néng
gǎn

bié
chù
suǒ

luò
jiā
è


míng
hēi
hēi

shú


néng
gǎn

bié
chù
suǒ
tiān

shàn


míng
bái
bái

shú


néng
gǎn

chù
suǒ
yǒu
zhū


míng
hēi
bái
hēi
bái

shúshì
chù
suǒ

yǒu
èr

guǒ
xiàn
qiánshì

zǒng
shuō

wéiruò
chū
shì
jiān
zhū

lòu


jiē
míng

hēi

bái


shú


néng
jìn
zhū


ruò

jìn


ruò
dāng
jìn


èr
zhǒng
zǒng
míng
néng
jìn
zhū


lìng
wèi
shēng
zhě
dāng

shēng


lìng

shēng
zhě

yóu
yuē

ài
yīn
guǒ

shú


shuō

bái

dāng
zhī

bié
chù
suǒ
tiān


xiàng
bái
zhě

wèi
guò

huà

zài
tiān
chù

yǒu

jiè
zhōng

wáng
suǒ
dōu

zhòng

gōng
diàn
殿


shàng
fàn
shì
nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
suǒ
yǒu
shàn


zǒng
shuō
wéi


yóu

chù
suǒ
yǎn
suǒ
jiàn


nǎi
zhì

suǒ
zhīxiàng

ài
xiāng


shū
shēng
zēng
shàng
mén
yǐn


chéng
bié
chù
suǒ

luò
jiā
yǒu

luò
jiā

èr
bié

luò
jiā

sān
hán

luò
jiā


biān

luò
jiāchù
suǒ


bié
chún
shòu
shùn

shòu

zhū
guǒ

shú


bié
chún
shòu
shùn

shòu

zhū
guǒ

shú

shì

shuō
míng

bié
chù
suǒ

yòu


gōng
chū
èr
jìng


chún
shòu
yuè


ruò


sān
jìng


shàng

chún
shòuyán


zhě

lìng
xīn
diào
róu

lìng
xīn
ān
shìxiāngmíng
wéi


fēi
shì

shòu


xiāng


shuō
míng
wéi


fēi
shì

shòu

liù
chù
chù
mén
héng
suǒ
lǐng
shòu
zhě

dāng
zhī


míng
liù
chù
chùbié
chù
suǒ

yīn
guǒ
xiāng
zhǔ
dào


tuō
nán
yuē


zhì
zhì

dìng
shū
shēng
zhàng
xué
děng

zhuó


shèng
dào
èr
hǎi

tóng
fēn

ruò
zhū
xié
jiàn

ruò
zhū

jiàn

ruò


míng


qián
suǒ
shuō
sān
yǒu
qíng
zhòng

zhì
wéi
gēnshēng


ruò
néng
duàngēn
běn

qiē
zhòng
zhōng
néng


qiē


rǎndāng
zhī

néng
zhèng

suǒ
jiě


zhōng


suǒ


rǎn

sǔn
jiǎn
shí
shì


èr

rǎn

zēng


shì


sān

rǎn
shí
xiǎn
liǎo
fāng
biàn
便

néng
zuò

chīèr
yīn
yǒu

chī


huò

zēng


huò

sǔn
jiǎn


yǒu
èr
zhǒng

shí
zhì


zhě


zuò

suǒ


èr
zhě
sān


suǒ


dāng
zhī

zhōng
yóu
zhèng
wén

suǒ
chéng
zuò


tīng
wén
zhèng

zēng
shàng

zhǒng
shòu
fēn
wèi

zhuǎn
biàn
suǒ

guò
huàn


shí
liǎo
zhī

yòufēn
wèi

zhuǎn
biànweí

míng

dìng


shí
zhèng
zhì


wéi

zhǐ
néng
suí

xiū

yún

míng
wéi
fēn
wèi
zhuǎn
biàn
suǒ

guò
huàn

wèi


wèi
zhū

cháng
xìng


fēn
wèi
zhōng
yǒu

xìng

xìng


fēn
wèi
zhōng
yǒu
biàn
huài

xìng

yún

míng
wéi
fēn
wèi
zhuǎn
biàn

wèi

fēn
wèi


fēn
wèi

yǒu
bié

xìng

ruò

fēn
wèi


fēn
wèi

yǒu
bié

xìng

shì

dāng
zhī

qiē
fēn
wèi
zhǎn
zhuǎn
bié
bié


shí
guān
jiànfēn
wèi

zhù

cháng
xiǎng


shí
guān
jiàn
bié

guò
huàn

zhī
suǒ
yǒu
shòu
jiē
shìzhù


xiǎng
yǒu

shì
xiǎng

yǒu

shì
jiàn
néng
zhèng
qīng
jìng

shìmíng

shí
zhì


dìng
suǒ


shí
zhì
zhě

wèixíng
xiāng
zhuǎn
shí

qīng
ān
suǒ
shè

qīng
jìng

rǎo


jìng
ér
zhuǎn

dāng
zhī

xíng

qián
chà
bié

yòu

cháng
xìng
shì

qiē
xíng
gòng
xiāng


xìng
shì

qiē
yǒu
lòu

gòng
xiāng

èr

shí
zhì
wéi

zhǐ


dāng
zhī

shí
néng
zhèng
xiǎn
liǎo


èr
xiāngzhù


zhě

wèi

dìng
xīn

shàng

wài
dào
dìng
xīn
chà
bié

yóu
zhì
shēngkuàng
dìng
xīn


zhū
wài
dào

suī

dìng
xīn
nǎi
zhì

yuǎn
zhèng

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
dìng

rán
yóu
wèi
néng

liù
chù
chùzhuǎn


shí
liǎo
zhī

xīn
zhèngzhèng

jiě
tuō

shì
zhèngyóu


kōng
xiāng


yuǎn

zhù


zhě

suī
wèi

dìng

dàn
yóu
xìn
wén


shēng
jiě

biàn
便
néng
zhèng

sān


xīn


liù
chù
chù
néng
duàn
néng
zhī

xīn

zhèng
jiě
tuō

shì

dāng
zhī

zhèng
yǒu
shī
huàishī
huài

wéi
zhèng
shēng
jiě
xiāng

zhuǎn
shí


liù
jìng
jiè

zhǐ
liù
gēn

lüè
yǒu

zhǒng

jìng
miào
xíng

wèi
shēn


jiàn
guò
huàn


míng
wéi
shàn
diàoyīng

zhū
jìng
jiè
zhōng

ér
míng
wéi
shànsuǒ
yīng

zhū
jìng
jiè
zhōng

huò


ěr
xiàn
qián
jìng
shàng

shàn
zhù
niàn


míng
wéi
shàn
shǒu


qiē
fán
nǎo
jiē
néng
duàn


míng
wéi
shànshàn
xiū

yuán
mǎn
dào


míng
wéi
shàn
xiūèr
chù
suǒ


lái
zhèng

shēng
ān

zhì

néng
zhèng
xiǎn
shuō
chāo
zhūfēi

zhèng

shēng
ān

zhì


zhōng
ruò
yǒu
zuò

shì
jiěshā
mén
qiáo


zhǒng


zhī

jiě


zhū
shì
jiān

xiàng
ān


wéi
lìng


wèi

ān

jiān

zhòng


shēn

wèi


wéi
chāo


jiānzhū
shì
jiān


wéi

chāo
guò
zhū
xuān
shuō

yào

dāng
zhī

jiě
shì
wéi
xié
xiǎng

shì
xié
fēn
bié

shì

xié
jiàn
rán


lái
shàn
zhī
shì
jiān
huò

xiàng


huò

xiàng


huò
rán


qiē
jiē
shì

cháng

shì

wéi
lìng
zhū


zhòng
chāo
guò

qiē

cháng
shì
jiān

chāo
guòshuō
zhèng

yào

yóu
sān
zhǒng
xiāng

yīng
zhèng
liǎo
zhī
zhū


shì

wèi
wèi
lái
shì
zhū

ài
shì

míng
suǒ
zhuī
qiú

ruò
guò

shì
zhū

ài
shì

míng
suǒ
xún


ruò
xiàn
zài
shì

ài
wài
jìng

míng
suǒ
shòu
yòng

ruò
xiàn
zài
shì

ài

shòu

míng
suǒ
dān
zhuó

dāng
zhī

zhōng
duò

sān
shì
yǒu

xíng
xiāngwèi
láiguò


èr

xiàn
zàixíng
xiāng
néng
suíshì
yuè

xiāng


suǒ

xiāng


ài

xiāng

píng
ān

xiāngsuǒ
yīng
dāng
zhī


shì

xīnàizhǒng
xíng
xiāng


qín
xiū
dìng
zhě

lüè
yóu
èr
mén
èr
shí
èr

suǒ
yǒu
zhūsuǒ
yǐn

sān
zhǒng
děng
chí

néng
wéi
zhàng
ài

wéi

duàn
chú

shì
zhàng
ài

zhèng
qín
xiū


zhǒng
duì
zhì

dāng
zhī

zhōng
xiān
suǒ
shòu
yòng
guò

zhūyuǎn

chù

yóu
xún

mén

lìng
xīn
piāo
dàng


yǒu
xiàn
zài

jiā
suǒ
yǒu

yǎng
gōng
jìng

xíng
zhū


yóu
xún

mén

lìng
xīn
sǎn
luàn


zhōng

yǎng
gōng
jìng

xíng
suǒ
yǒu
zhū
xíng
shí
lìng
xīn
piāo
dàng

xiān
suǒ
shòu
yòng

jiā
zhū
zhù
shí
lìng
xīn
sǎn
luànzhūshēng

néng
wéi
zhàng
ài


yǒu
xué


wéi
zhàng
ài

yòu


shēng
suǒ
xiū

liàng

xíng
děng
chí

néng
wéi
zhàng
àiyǒu
xué
néng
shàn
tōng


qiē
zhì
shì
guǎng
广

děng
chí

néng
wéi
zhàng
ài
xué

shàn
xiū

jīu
jìng
děng
chí

néng
wéi
zhàng
ài

dāng
zhī

shì
zhū
suǒ
shēng


qiē
děng
chí

jiē

zhōngzhū
yǒu
qíng


ānmén
zhōng
xíng


èr
lǐng
shòu
yǒu
xué
jiě
tuō


xíng


sān
lǐng
shòu

xué
jiě
tuō


xíng


yóu
yǎn
děng
suǒ
shí

děng
suǒ
yuán
biéyǒu
liù
zhǒng

yòu

děng
chí

zhū
xiāng


míng
wéi
yuán
mǎn

yòu

děng
chí
jīu
jìng
biān


wèi
néng
wǎng

shì
jiānhuò
néng
wǎng

chū
shìguò

gēng

néng

qīng
jìng
děng
chíshì

shuō


yǒu
quē
jiǎn

ruò


zhèng
shā
mén
guǒ
zhě


shēn
mìng
děng

suǒ

liàn

héng
cháng

jiān
yīn
zhòng
jiā
xíng

chì
rán
jīng
jìn


zhū

zhōng
liǎo
zhī

xiāng

jiān
shǒu
zhèng
niàn

liǎo
zhī
guò
huànwàng
děng

zhèng
zhī
xiàn
qián

zhèng
niàn
zhèng
zhī
wéi
suǒfāng
biàn
便
qín
xiū


fàng


wèi

zhòu
fēn
ruò
xíng
ruò
zuò


zhū
zhàng

jìng
xiū

xīn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì


yǒng
měng
jīng
jìnsuǒ
zhèng

suǒ
qiè
liè

yóu
jiǔ
zhǒng
xiāng
ān
zhù

xīn


xiàng
xiū

shē


dìng

shēn

qīng
ān


ài
wèi
děng


rǎnwéi
hūn
shěn


shuì
mián
èr
suí
fán
nǎo
zhī
suǒ
rǎo
luàn


xiàng
niàn
zhù
wéi
suǒ

zhǐ

jīng
qín
xiūshè


jiān
shǒu
zhèng
niàn

yuǎn

diào

suí
fán
nǎoyǒu

chīzhǐ
guān
shuāng
yùn
zhuǎn
dào


xīn
zhèng
dìngèr
fēn

jìng
suí
xíng

wéi
duàn

zhàng

xiū


shì

zhǒng
duì
zhì
wéi

zhǐ


néng


zhàng
biàn
zhī
yǒng
duàn


sān
děng
chí


liù
jìng
shì
suǒ
yǒu
chà
biéxíng
dìng
yuán
mǎn
néng
yǐn

yóu
èr
yīn
yuán

zhū

shì
zūn
wéi
zhū


xuān
shuō


néng
yǐn
dǎo
hēi
pǐn
suǒ
yǒu
guò
shī

lìng
shēng
jiě


èr

bái
pǐn
suǒ
yǒu
gōng


lìng
shēng
jiě

zhèng


nài

zhōng

lüè
yǒu
èr
zhǒngluó


èr
wèi


zhě


yǒu
èr
zhǒngjiànyǒu
xué
xīn
jiě
tuō


èr
ā
luó
hànxué
xīn
jiě
tuō


wèi


zhě

wèi

sān
xué
chuàng
xiū
shì

yǒu
xué

shēng


quán
wèi


qiē
èr
zhǒng
xīn
jiě
tuō


shì


qiú

shēng

hòu
yǒu


miè
hòumiè
niè
pán
jiè
shí


sān
xué
zhōng
duō
xiū
xué
zhù

ruò
zhū

xué
suī

zhèng

xīn
jiě
tuō


ér
huò
shī
niàn

xíng
zòng

shí

biàn
便
yǒu
tuì
退
shī
xiàn


zhù


suī


xiàn


zhù

huò
tuì
退

tuì
退

rán

kān
néng
tuì
退
shī
jiě
tuō

ruò
yǒu
xiū
xíng

fàng

zhě


qiē
jiē
wéi
zhèng

jiě
tuō

rán

zhèng

jiě
tuō

tuì
退

xiū

fàngsuǒ
yòng

ruò
wéi
zhèng

xiàn


zhù

qín
zuò
gōng
yòng


zào
gōng


fēi

fàng


ruò
zhū
yǒu
xué
xiān

zhèng

xīn
jiě
tuō
jué
dìng

sān
suǒ
xiū
dào


yóu

yuán


rán
néng
xiū

fàng

xíng


xiàn

zhōng

yóu
wèi

jìng

fàngruò
yǒu

qiē
wèi


zhě


yīng
jué
dìng
xiū

fàng


yòu
yóu
sān
xiāng
bàn
suǒ
yīng
zuò


yóu
zhū
gēn
suǒ

chéngliáng
yuán
mǎn

èr
yóu

jìn
suí
shùn


zhū
xīn

ān
zhù

sān
yóu

zhǐ
qīn
jìn
shàn
shì

wén


yīn


zuò

zhòng
yīn
yuán


nǎi
zhì
huò

èr
xīn
jiě
tuō

yòuyīng

fàng

suǒ
zuò
zhuǎn
shí

yóu
èr
zhǒng
xiāng

yīng
zhī


liù
chù

miè

yǒu
zēng
shàng
màn


zēng
shàng
màn

wèi

wèi
miè

xié
fēn
bié

wàng
zhí
wéi
miè

yóu
suǒ
yuán
wèi


xié
fēn
bié

wàng
zhí
wéisuī

shì

xié
fēn
bié

wèi
miè
jiě
tuō

ér
wèi
néng
lìng
shēn
huài

hòu
shòu
寿
mìng
yǒng
jìn

liù
chù
yǒng
miènéng

zhū
jìng
jiè
xiǎng

yòu

yóu

liù
chù

miè

ruò
yuán
ruò
zhèng
xié
lǐng
shòu


yǒu

shì
shì


èr
zhǒng
xiāng
yīng
zhī
shuō
míng
yǒu
zēng
shàng
màngēn
wéi

dāng
zhī
shuō
míng

zēng
shàng
màn


zhù


zhě


èr
zhǒng
zhuó

yīng
dāng
liǎo
zhī
èr
zhǒng
guò
huàn

wèi
zhū

shēng


èr
yuán
shí

néng

shòu


néng
liǎo
zhī


xìng


wèi


zhěyǎng
gōng
jìng
zēng
shàng

yuán
suǒ

zhū
shòu

yǒu


zhuó
zhě


zhū

yuán
suǒ

zhū
shòu

yǒu

èr
zhuó


zhuó
wéi
yīn
dāng
lái
shēng


shuō
míng
wéi
shēng

yòu
zhū
wài
dào
yóu

zhuó


shēng
zhū

shēng


néng
shēng

qiē
è

shàn


dāng
zhī
shì
míng


guò
huàn

yòu
yóu

zhuó
zēng
shàngdāng

zhèng


nài

méi


dāng
lái
shì
shēng
děng
zhòng

chà
bié
ér
shēng


xiàn

zhōng

zēng
shàng

wéi
yīn
yuánbān
niè
pán

dāng
zhī
shì
míng

èr
guò
huànxiāng
wéi

yīng
zhī

shì
bái
pǐn
chà
bié


yóu

yīn
yuán

néng
dào
jīu
jìng

wèi

qiē

jiē


zhě

chú
shí

xìng

shí
zhū
yīn
yuán

shí
zhū
zhù
bànsuǒ
yǒu

yòu
shí

xìng
shì

cháng


yòu

yīn
yuán
shì

cháng


yòu

zhù
bàn
shì

chángyóu

shèng
zhī
dào

guǒ

xiǎn

zhèngnài


yóu

zhǒng
xiāng

dāng
zhī

shèng
zhī
dào

zuì
shēng

zuì

wèi

xiàn

fán
nǎo
yǒu


shàn
fēn
bié


míng
wéi
xiàn
jiàn

néng
lìng
fán
nǎo

míng

chì
rán

ruò
xíng
ruò
zhù
ruò
zuò
ruòqiē
shí
zhōng

jiē

xiū


xiūmíng
wéi
yīng
shí
dǎo

niè
pán


míng
wéi
yǐn
dǎo


gòng

qiē
zhū
wài
dào


míng
wéi


jiàn
yuǎn

xìn

xīn

xíng
xiāng

zhōu
biàn
xún


suí
wén
suǒ

jiàn

shěn
chá
rěn
wéi

zhèng


míng

suǒ
zhèng


dào
guǒ


yǒu

xiāng

dāng
zhī


shè

mén
fēn
fēn
bié

xiāng


hǎi
yǒu
èr
zhǒng


zhě
shuǐ
hǎi

èr
shēng

hǎi

yóu
sān
zhǒng
xiāng

dāng
zhī
shuǐ
hǎi

shēng

hǎi
ér

tóng
fēn


děng
wéi
sān


zhě

xìng

tóng
fēn


èr
zhě
lún
méi

tóng
fēn


sān
zhě
chāotóng
fēnzhōng

xìng

tóng
fēn
zhě

wèi
shuǐ

hǎi

yòng


fēn
wéi

xìng


yǒu
biān
yǒu
liàng

shēng


hǎi

yòng

qiē
xíng
wéi

xìngbiān

liàng


zhōng
lún
méi

tóng
fēn
zhě

wèi
ruò
suǒ
yǒu
lún
méi

ruò
yóu

lún
méi

ruò

shì
lún
méi

jiē

tóng
fēn

wèi
shuǐ

hǎi

huò
bàng
shēng

huò
yǒu
rénzhōng
lún
méi

shēng


hǎi

zhū
tiān
shì
jiān

cháng
lún
méi

yòu
shuǐ

hǎi
wéi
yóu
shēnzhōng
lún
méi


yóu
yóu
yóu
tānyóu
tiányóu
chīyóu
shēng
děng
zhòng

zhōng
lún
méi


zhōng
xuān
shuō
zhū


fán
nǎo


guǒ
sān
fēn


yīng
zhī

xiāng

shēng


hǎi


yóu
shēn


nǎi
zhì

yóu
shēng
děng
zhōng
lún
méi

zhū
chū
jiā
zhě

yóu
wàng
xún


yóu
wàng
guān
chá

yóu

suǒ

zhū
xié
fēn
biézhǒng
zhǒng

zhèng
xún


lìng
xīn
rǎo
luàn


shēng

hǎi

héng
cháng
lún
méi

yòu

wài
dào

zhū
fán
nǎo

suǒ
chán
shēng

hǎi

héng
cháng
lún
méi

zhū
zài
jiā
zhě

héng
cháng

jiān
zhòng


qiē

fán
nǎo
shāo
rán

ér

néng
yàn


míng
lún
méi
zhǐ
zhū

fán
nǎo


zhū
shēng
chù
wǎng
huán

jué


míng
lún
méi


shuǐ

hǎi
wéi
duò

zhōng

zàn
shí
shuāi
sǔn

huò
bàng
shēng


yóu

fán
nǎo

fēn
shì


ér
shēng

zhōng

zàn
shí
lún
méi

ér
fēi
jīu
jìng

dāng
zhī
shì
míng
méi

tóng
fēn


zhōng
chāo


tóng
fēn
zhě

wèi
shuǐ

hǎi

wèi


tān
zhū

shēng
lèi

shàng
néng
yuèkuàngshēng


hǎi

sān
fēn
jiàn


wèi


zhě

yóu


ài
jìng
chà
bié

zhě

yóu

suǒ
shí

ài
zhū

jìng
chà
bié


zhū
yǒu
xué
zhě

yóu

liù
chù
yǒu
chà
biéwèi


zhū

shēng
lèi
ài
jìng
jiè

hǎi

wèi
néng
chāo


zhū

shēng
lèi
bié
liù
chù

hǎi

wèi
néng
chāo


yóuwèi
chāo
qián
èr
zhǒng
jìng
jiè

hǎi


wèi
chāoyǒu
xué
zhěliù
chù
biàn
zhī
wéi
suǒ
yuán
xiū

zhèng
dào


yóu
ān
zhù

shì
zhùwèi


èr
zhǒng
jìng
jiè
suǒ
yǒu
xīn

suǒ
yuán
jìng
xiāng

míng
liǎo
xiàn
qián

yòu
yóu
měng

guān
chá
zuòxiān
suǒ
jiàn
děng
suí

niàn

yóu

yīn
yuán


huì
tōngnéng
chú
qiǎn

yòuliù
chù

hǎi


néng
chāo


néng
chāo
qián
èr
zhǒng
jìng
jiè

hǎi


jìng
chāonéng
chāo

néng


shè
suǒ
xué
fán
nǎo

néng

xún

luàn
xīn
fán
nǎo

néng

dān
zhuó
shì
jiān

yǎng
gōng
jìng
fán
nǎo

néng


qiē
è
xíng
fán
nǎo

tuō
nán
yuē

dào
shī

tóng
fēn
wáng
guó
èr
shì
jiān

yǒu
wéi
zhē
shēn
xíng
jiān
zhí
sān
kōng
xìng

lüè
yǒu
èr
zhǒng
dào

tóng
fēnxìng

tóng
fēn

èr
xíng
xiāng

tóng
fēn

ruòxíng

ruò


miè
xíng

shì
míng

xìng

tóng
fēn

dāng
zhī
chū

néng


rǎn


èr
néng

qīng
jìng

shì
míng

zhōng

tóng
fēn

miè
xíng

huò
yǒu
yǒu
wéi
gòng
xiāng
xíng
zhuǎn

huò
yǒu
yǒu
wéi

wéi
gòng
xiāng
xíng
zhuǎn

shì
míng
xíng
xiāng

tóng
fēn

dāng
zhī

zhōng
ruò
zhū
yǒu
wéi
gòng
xiāng
xíng
xiāng


wàng
dào
guǒ
míng

tóng
fēn

ruò
yǒu
wéi

wéi
gòng
xiāng
xíng
xiāng


wàng
dào
guǒ

míng
tóng
fēn

dào
guǒ
niè
pán

cháng


zhènglüè
yǒu

zhǒng
shī
jiǎzhū
wài
dào
shī
suǒ
zhì
lùn
zhōng

dōu
wèi

zhū

xíng


zhū

jìn
xíng

ruò

qiē

biàn
zhī
yǒng
duàn

zuò

biān


ruò


xiāng
shòu
jiàn

chùxiāng
zhōng
xiāng

jiā

jiàn

yòng

wéi


néng
hài

zhǒng
xíng
xiāng
jiāo
màn

ruò
màn
wéi
yīn
yǒu
sān
guò
huàn


màn
wéi
yīn

yǒu
sān
shēng


dāng
zhī

zhōng
huái
怀
jiāo
màn
zhě


niè
pán
jiè

xīn
tuì
退
huán

yóu

wèi


shì
míng


guò
huàn


zhū
è
xíng
héng
xiàn
xíng
zhōng
ài
zhū

rǎn
shì


xīnshì
míng

èr
guò
huàn


niè
pán
jiè
shēn
shēng

wèi
zēng
shàngbiàn
便
néng
shēng

dāng
lái
shēng
děng
shēng

zhòng
bìng


yóu

wèi
zēng
shàngshì


yóu

zhū
è
xíng
ài
zhū

rǎn
shì


xīn


zēng
shàngkān
néng
shēng

dāng
lái
shēng
děng
shēng

zhòng
bìng


shēng
děng
bìng

yǎn
děng
chù
yōng

tān
děng

jiàn

dāng
zhī

ěr

shì
míng

sān
guò
huànxiāng
wéi

dāng
zhī

shì

màn
wéi
yīn
sān
zhǒng
shēng


ruò
suí
yuán

zēng
shàng
xiàn

zhōng

hòu
yǒu
zhǒng

huò
zēng
huò
jiǎn

yóu

wéi
yīn

dāng
lái
hòu
yǒu
huò
shēng

shēng


néng
shè
shòu
zhǒng

fán
nǎo

huò
yǒu


huò
miè
méiqiē
shì
jiān

chū
shì
jiān
suǒ
yǒu

jiào


shí
jiàn


wéiyǒu


shī

wéi
zhū


zhèng
suǒ
xuān
shuō

shī
jiǎzhēn
shífēi
zhū
wài
dào
jiè
zhōng
zhū

shì
jiān

dāng
zhī


wáng
suǒ
wáng
guó

yǒu
qíng
shì
jiānchén
mín


è
tiān
jūn
zhǔ


yǒu
èr
shì
jiān


yǒu
qíng
shì
jiān

èr

shì
jiānshì
jiān

wéi
huǒ
zāi
děng
zhī
suǒ
huài
miè

yǒu
qíng
shì
jiān

shà

shà
shēn
rén
yùn
huài
miè


kōng
yǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒu
wéi

èr
zhě

wéi


zhōng
yǒu
wéi
kōng


cháng
héng
jiǔ
jiǔ
ān
zhù

biàn


suǒ

ruò
zhū

wéi
wéi
kōng


yǒusuǒ

yòu

kōng
xìng

zhū
yīn
yuán


xìng
suǒ
shè


ěr
dào

wéi
suǒ
huò

shì
huò

huò
fēi

biàn

qiē
chù


tóng
guī

ěr
dào
lái

zhē
néng


qiē
shì
jiān
biān


wéi
zhē
shēn
xíng
suí
wǎng
néng

shì
jiān
biānzhōng
dāng

shēng

dào


yīng
zhī
shì
jiān

ruò

shì
jiān
biān

fāng
biàn
便


shì
biān


wèi

fāng
chù
yǒu
shì
jiān
xiǎng

jiǎ
míng
shī
shè
zēng
shàng
yóu
shì
jiān
ruò
zhì
ruò
xiǎng
zēng
shàngshuō
yǒu
shì
jiān

ruò
xiǎng
ruò
zhì
zēng
shàng
zhū
shì
jiān
guǎng
广

yán
shuō

yóu
huò
jiàn
wén
huò
jué
huò
zhī
zēng
shàng
liù
chù
chù

yóu


zhuǎnshí
zhì

míng

shì
jiān
biān

fāng
biàn
便

wèi
lái
zhū
xíng
yīn
yǒng
jìn


míng
wéi
néng
dào
shì
jiān
biānshì
yīn
guǒ


shí
zhī


míng
shì
jiān
jiě

néng
zhèng
rén
chí
zuì
hòu
shēn


míng
shàn
yùn
zhuǎn
shì
jiān
biānxiàn

zhōng


qiē
jìng
jiè
ài
yǒng
jìnhéng
zhù


shuō
míng
néng
chāo
shì
jiān
ài
zhě

yóu

shì
děng
suǒ
shuō
xíng
xiāng

dāng
zhī
míng

shì
jiān
biānfēi
shàn
shuō


nài

zhōng
zhū
chū
jiā
zhě

suí
yǒu

è

shàn

xún

wèi
shēng

shēng
shí

xiàng
néng
wéi
fàn
xíng
zhàng
àishēng

jiān
zhí

shè


zhōng

xíng
zuì
wéi
shū
shēng

shè
yǒu
xíng
zhě


yīng
jiān
zhí


xiāng

zhōng


yīng
wéi
zuò

zhù

zhǐ

shà


rǎn


néng
qīng
dòng
suǒ
xiū
fàn
xíng

yào
dāng
xiāng

néng
qīng
dòngdāng
zhī
lüè
yǒu
èr
zhǒng
kōng
zhù


zhě
zūn
shēng
kōng
zhù

èr
zhě
yǐn

kōng
zhù

zhū
ā
luó
hàn
guān


zhù


shì
míng
wéi
zūn
shēng
kōng
zhù

yóu
ā
luó
hàn

ěr
zūn
shēng

guān


zhù


zhū
zhù
zhōng
zuì
wéi
zūn
shēng


shì
huò
zūn
shēng
suǒ
zhù

huò

zhù
zūn
shēng

yóu

yīn
yuán

shì

shuō
míng
zūn
shēng
kōng
zhù

yǐn

kōng
zhù
zhě

wèi

yǒu


ruò
xíng
ruò
zhù


shí
liǎo
zhī
fán
nǎo
yǒu


zhī
yǒu
fán
nǎo

biàn
便
xiū
duàn
xíng

zhī

fán
nǎo

biàn
便
shēng
huān


shēng
huānnǎi
zhì
lìng
xīn
zhèng
sānyóu
xīn
zhèng

sān

shí
guān
chá
zhū
zhòu

suí
xué
zēng

xiè
fèi


shì
míng
wéi
yǐn

kōng
zhù

dāng
zhī

zhōng


fán
nǎo


shí
liǎo
zhī

yǒu
zhī
wéi
yǒu


zhī
wéi


shì
míng
kōng
xìng


zhèng
jiàn
yuán
mǎn


jiàn


zhū
shèngjiē
néng

shí
yuè

xié
kōng


néng

shí

zhèng

kōng


shì
jiān
dào

chū
shì
dào

xiū

kōng
xìngyún


wèi


chù

fēi
yǒu


zhèng
guān
wéi
kōng

ruò


chù
suǒ

yǒushí
zhī
yǒu
shè


shí
jiān

zhū
rén


shuō
míng
wéi
kōngshí
jiān
yǒu
zhū
rén


shuō
míng

kōng

huò


shè
yóu


lèi

shuō
míng
wéi
kōng

wèi

cái


huò


shàn

huò

mén


huò

guān
jiàn

huò
suí

fēn

suǒ
yǒu


rán
fēi

shè

shè

kōng


shì


suǒ

zhǐ
shēn


míng
shòumíng
xiǎngmíngránsuǒ

zhǐ
shēnshí
jiān

yóu


lèi
huò
shòu
huò
xiǎng

huò


děng

qiē
fán
nǎo
suí
fán
nǎo
děng

shuō
míng
wéi
kōngshí
jiān
yóu
yǒu

lèi

shuō
míng

kōng

huòsuǒ

zhǐ
shēnshí
jiān

yóu


lèi
huò
yǎn
huò
ěr
huò

huò
shé
huò
shēn

fēn

huò


fēn

shuō
míng
wéi
kōng

rán
fēi


suǒ

zhǐ
shēnshēn


qiē
jiē
kōng

dāng
zhī

zhōng
zǒng
lüè

zhě

ruò
guān
zhū

suǒ
yǒu

xìng

jìng
jiē
kōng

shì
míng

kōng
diān
dǎo
míng
wéi
yuè

suǒ
shàn
shuō


nài


ruò
guān
zhū

yóu

xiānglèi
shì
yǒu


lèi
fēi
yǒu


yǒu
fēi
yǒu

jìng
yuǎn


yòu
guān
yǒu
xìng


shí
jiān


fēn
yuǎn
shí
jiān


fēn
shì
míng
wéi


kōng
xìng

yǒu
diān
dǎo


shí
shì
jiān
dào
xiū
kōng
xìng
zhě

wèi
shèng


zhù
yuǎn

chù

xiān

chéng


luò
rén
xiǎng

zuò


weí
weí
ā
liàn
ruò
xiǎngguān
chá


shēn
zhōng

xiǎng
wéi
kōng

wèi
rén

děng
xiǎng


xiǎng

kōng

wèi
ā
liàn
ruò
xiǎng

yòu


kōng

wèi
ā
liàn
ruò
xiǎng
wéi
yuán
ā
liàn
ruò
xiǎng
xiāng
yīng
zhū
shòu

děng

huò


xiǎng
yóu

lèi


guān
zhī
wéi
kōng

wèi


zhòng


jìng
zhù


chì
rán
děng

yóu

lèi


guān
wéi

kōng

wèi
yǒu
wēijìng
zhù


chì
rán
děng

yòunéng

shān
lín
huì

qín
shòu
děng
ā
liàn
ruò
chà
bié
xiāng
xiǎng
weí

dàn

weí


bié
xiāng
xiǎng

yòunéng

xiǎn
è
gāo
xià

píng

duō
zhū
děng

chà
bié
xiāng
xiǎng
weí

dàn

weí

píng
tǎn

huá

yóu

zhǎng
zhōng

bié
xiāng
xiǎng

cóngchú

xiǎng
děng

jiàn


weí
kōng
chù

shí
chù


suǒ
yǒu
chù
chà
bié
xiāng
xiǎng

hòu

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
suǒ
yǒu
xiāng
xiǎng
zuò


weíqiē
chù

qián
suǒ
shuō


guān
kōng
xìng

guān
zhū
xià

yǒu

xiǎng
děng

guān
zhū
shàng

yǒu
jìng
xiǎng
děng


shì
míng
wéi
zhū
shèng
shì
jiān
dào

xiū

kōng
xìng

dāng
zhī
wéi

nǎi
zhì
shàng


suǒ
yǒu
chù

jiànhòu
xiū
shèng
dào
xíng

jiàn

chú


cháng
xíng
děng

néng

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


jìng

ěr
shí

guān
shēn
zhōng
kōng

zhū
xiǎng

wèi

qiē
lòu

xiàng

jìng

yǒng

chì
rán

yòu
guān
shēn
zhōng
yǒu


kōng

wèi


zhǐ
wéi
yuán

liù
chù
zhǎn
zhuǎn

xiāng
rén
chí

nǎi
zhì
shòu
寿
zhù
wéi
yuán
zhū
qīng
jìngyǒu
huài
miè

dāng
zhī
shì
zūn


xiūxíng
wèi

duō
xiū
kōng
zhù


néng

zhèng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānfēi


weí

cháng

zhù

shì

jīn
zhě
zhèng

shàng
miào


zhù

yóu

chuàn

suí
zhuǎnduō

kōng
zhù


yǒu
èr
zhǒng
kōng


zhě
yīng
suǒ
zhèng
kōng

èr
zhě
yīng
suǒ
xiū
kōng

ruò
zhū

chúzhùèr
zhǒng


néng
chéng
bàn

yīng
suǒ
zhèng
kōng

néng
zhèng


yīng
suǒ
xiū
kōng

néng
xiū


yīn

èr
zhǒng

chéng
bàn


dāng
zhī
tuì
退
shī

zhǒng
miào


wèi


qiē
shè
shòu
è
shì


zhòng


jiē

jiě
tuō
miào
chūjiě
tuō
tān

tián
huì
děng
shì
chū
jìng

zhōng
miào
yuǎnxún

zhǐ

miào

jìng


èr
jiě
tuō
shè

suǒ
zào
zuò

kǒng


shè
miào
děng
jué


èr
jiě
tuō
zhě


shí
ài
xīn
jiě
tuō

èr

dòng
xīn
jiě
tuō

ruò
ā
luó
hàn
gēn
xìng
dùnshì
jiān
dìng
shì

tuì
退


wèi
néng
jiě
tuō
suǒ
yǒu
dìng
zhàng


míng
shí
ài
xīn
jiě
tuō


tuì
退shí
shí
tuì
退
shī

shí
shí
xiàn
qián


shuō
míng
shí


xiàn
zhèng
zhù


shuō
míng
ài


dòng
xīn
jiě
tuō
zhě

wèi
ā
luó
hàn
gēn
xìngshì

tuì
退qiē
jiē


lòu
dào


ér

jiě
tuōqiē
zhǒng
dōu

tuì
退
shī

dāng
zhī

zhōng
jué
dìng


shì
sān
mèi

qián
shuō


suǒ
zào
zuò

kǒng

zhě

dāng
zhī

yǒu

lèilìng
ā
luó
hàn
xīn


zhōng
rǎn

biànshēng
chóu
tàn
děng

yīng
suǒ
zhèng
kōng

lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
wài
kōng

èr
zhě

kōng

wài
kōng
zhě

wèi
chāo
guò

qiē

zhǒng

xiǎngmiào

zhī
suǒ
yǐn

tān
zhèng
néng
zuò
zhèng


kōng
zhě

wèi


zhū
xíng

duàn
zēng
shàng
màn

zhèng
néng
zuò
zhèng

yīng
suǒ
xiū
kōng


yǒu
èr
zhǒng
wài
zhū
jìng
jiè
zhōng

xiū


jiàn

èrxiū

cháng
jiànzhǒng
kōng

dāng
zhī

xíng
wéi
suǒ

zhǐ

wài
kōng


zhù
xīn
zēng
shàng
yuánsuǒ
shēngrùn

shēn

wéi
suǒ

zhǐmàn
biàn
zhī

kōngwài
kōngwài


xiū


jiàn

wéi
suǒ

zhǐjiàn
xiū

cháng
jiàn

wéi
suǒ

zhǐ


cháng
jiàn

wén
zhèngzuò


wéi
suǒ

zhǐ

yòu


zhōng

ruò
zhū

chú
wéi


tān

jīng
qín
xiū
xué

guān
chá
zuò

zēng
shàng

jiè

zhū

jìng
xiāng

miǎn


weíwài
kōng
wèi
zuò
zhèng
zhèng
dào
wèi
shàn
xiūrǎn
wài
kōng
xìng

xīn

zhèngàibiàn
便


zhōng

yóu

màn
mén

xīn

liú
sǎn

děng
suí
guān
chájìng
xiāng


weí

kōng


yóu

màn
wèi
yǒng
duàn
zhèng
dào

wèi
shàn
xiū

zhōng

xīn

zhèng


suì


wài

qiē
xíng
zhōng

xiū


jiàn
jiàn

wèi
shàn
xiū

zhōng

xīn

zhèng


nǎi


wài

qiē
xíng
zhōng

xiū

cháng
jiàn

lìng
xīn

dòng


zhū
xíng
zhōng

jiàn

chángqiē
zhǒng
dòng
jiē

suǒ
yǒucháng
jiàn
míng

dòng
jiè

yóu

shì
chù
xīn


shēng
jiězhèng
huì

shí
tōng


huò
yuán

jìng

huò
yuán

bēi

huò
yuán

niàn
suǒ
yǒu
jìng
jiè

huò
yuán
zhū
xíng

cháng
jìng
jiè


sān
duō
xiū

wéi
yīn
yuán


lìng
xīn
diào
róu

yóu
shì
jiànqiē
chù
jiē
néng
zhèng


yóu

yīn
yuán

suǒ
zhèng
kōng
néng
zhèng
yuán
mǎn

yīn

suǒ
zhèng

yuán
mǎnxīn
jiě
tuō

qiē
néng
shùn
xià
shàng
fēn
jié

yóu

yīn
yuán

suǒ
xiū
kōng
néng
xiū
yuán
mǎn

yīn

suǒ
xiū

yuán
mǎn


chéng
jiù

xué
zhèng
jiàn
děng


ruò

shì
shí

nǎi
zhì

kōng

wèi
néng
zhèng


dāng
zhī

shí
shì

shēng
wèi

ruò
shí
zhèng


shì
yǒu
xué
wèi

ruò
shí
xiūyuán
mǎn
shì

xué
wèi

wéi
lìng

xiū

yuán
mǎn


qín
xiū
zhèng
xíng

lìng
xīn
zhèngshàn
xún

ér
zhèng
xún

zhōng
néng
shàn
zhī
liàng


zhū

rǎn
ér

yán
shuō


jīng
xíng
chù
néng
zhèng
jīng
xíng


suǒ
zuò
chù
néng
zhèng
ān
zuòshì
děng

qiē
chù
suǒ

jiē
shàn
zhī
liàng


shì
xíng
shí

qīng
jìng
wéi
xiānzhù
shíqīng
jìng


jiān
néng

guān
chá
zuò


shù
shù
guān
chá
xiàn
xíng
fán
nǎo

jìng
xiū
zhì
xīn


shì
néng


xiàng
chéng
jiù
zhū
bái
jìngqiē

yuàn
suǒ

néng
duó
qiē
è

shàn


zhǒng

rǎn
wèi
hòu
yǒu
yīn
xìng


xiàn

shēn
xīn
biàn
shāo
nǎo


è

yīn
xìng


shēng
děng
zhòng

yīn
xìng


yán
shuō
yǒu
èr


zhě
suí
zhú
yīn
shēng
shēng
jiě
yán
shuō

èr
zhě
suí
zhú

suí

xíng
yán
shuōyán
shuō

shì

zhèng

shòu
chí

sòng

qǐng
wèn
zhēng

zhī
suǒ
èr
yán
shuō

shì

suǒ
yuán
lìng
xīn
ān
zhù
jīu
jìng
jiě
tuō

shī
shè
jiào
shòu
zhī
suǒruò
wéi
shì


lái
chū
shì

zhū


zhòng
suí

shèng
jiào

yīng
qín
xiū


shì
shàn


ruò
nài

zhōngqiē
zhǒng
suǒ
xiū
fàn
xíng

dāng
zhī


xiū
fàn
xíng
zhě
zhōng

fàn
xíng


chèn
fàn
xíng
zhě
jiē
xiū
xié
xíng

shī

zhǎn
zhuǎn


xiāng
chù
nǎo
yǒu
zūn
bēi

shì


zhèng

zhōng

èr
ruò
yǒu

shè

guǒ


yīng
suǒ
zhèng
kōng

yīng
suǒ
xiū
kōng

wéi

xià
liè

yǒu

zuì
guò


yǎng
gōng
jìng
ài
wèi
suǒ
piāo

duō

xié
xíng

dāng
zhī

wéi

fàn
xíng
zāi
zhī
suǒ
chù
nǎo


yóu

shì
dān
shì
ài
zhuó

yǎng
gōng
jìngnǎonéng
suí
shùn
jiě
tuō
yán
jiàotīng
wén

suī
wéi
xuān
shuō


néng
zhǔ
ěr

huò
wéi
tān
zhuó

yǎng
gōng
jìng
zēng
shàngér
qiáng
tīng
wén


xīn
qiú
jiěxiū
xíng

wéi
jīu
jìng
shàn

diào


nǎi
zhì

wéi
zhèng
bān
niè
pán

yóu

shì
shì

zēng
è

shī

xíng

píng
děngguǎng
广

xiàn
qián
ēnnéng
bào


dāng
zhī

zhōng
zǒng
lüè

zhě

wèi
shàn
shuō


nài

zhōng


chū
jiā


yóu

yīn
yuán

zhèng
suǒ
yīng
xíng

ér

néng
xíng
shī
shèng
jiào

chū
jiā
zhèng
suǒ
yīng
xíngnéng
xíng

wèi

xiāng

zhù


suí
shùn
suí
zhú
yīn
shēng

shēng
jiě
yán
shuō


dān
zhuó

yǎng
gōng
jìng


yóu

dān
zhuó
zēng
shàng
yuán


tīng
wén
zhèngxiū
xíng


yòu

shì
zūnxiǎn
néng
shàn

zhòng

ér
shè

zhòng

wéi
shēn
āi
mǐn
zhū
yǒu
qíng


yóu
shì
yīn
yuán


xíng
xié
xíngzhòng
zhōng

néngfēn
míng
shì


níng
shǐ
使


yóu

fēn
míng

xiàn
shè
zhèngnài


dāng
huò
lìng
zhù

guǎng
广
xīng
xié
xíng